Đồng chí Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII

Hoàng Nghĩa| 26/09/2020 22:30

(TN&MT) - Sáng 26/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban ngành Trung ương.

Lạng Sơn Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ, cùng 350 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho gần 65 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội tiến hành theo phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển"; với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững”.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra từng năm và của cả nhiệm kỳ; tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng được củng cố kỷ luật, kỷ cương; tinh giản tổ chức bộ máy gắn liền với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; từng bước khắc phục sự hẫng hụt đội ngũ cán bộ’ làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, tỉnh Lạng Sơn đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, nhưng đồng thời sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thành công của Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh từ nay đến năm 2025 và tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; phát huy tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, tham gia tích cực và có hiệu quả cao nhất vào các nội dung, để hoàn thành chương trình của Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, nhiệm kỳ qua tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu so với mức đề ra. Kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng (gấp 1,44 lần so với năm 2015). Năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước đạt 5.500 triệu USD, bình quân hằng năm tăng 6,1%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 7,89% năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,61%...

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, để Lạng Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:

Tiếp tục giữ gìn, củng cố, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú đa dạng và đậm đà bản sắc Lạng Sơn thành nguồn lực để phát triển; phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài; đồng thời tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài là quan trọng, đột phá.

Coi trọng và tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt, nhất là người đứng đầu đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, Lạng Sơn cần chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là bằng nêu gương. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định những vấn đề lớn của địa phương. Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng trong khóa XI, XII, Nghị quyết Đại hội XIII tới đây, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo, đầu tư cho phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm gắn kết với việc cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội; cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị Lạng Sơn đổi mới toàn diện, phát triển kinh tế xã hội; trong đó trọng tâm là 3 đột phá chiến lược: tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và kinh tế đối ngoại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo đột phá nâng cao năng suất lao động; thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển mạnh kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đưa Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, khu trung chuyển hàng hóa, đầu mối xuất nhập khẩu lớn của cả nước; đẩy mạnh kết nối với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng và với cả nước.

Phải thật sự chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; có các giải pháp mạnh mẽ, phù hợp để giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 không còn huyện nghèo và cơ bản không còn xã đặc biệt khó khăn; bảo đảm sự phát triển hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO