--Quảng cáo---

Đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc và Nhân dân

Trong nước - Phương Anh - 16:04 01/02/2021

(TN&MT) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định điều này trong phát biểu tại Phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng 1/2.

 Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội

Trong Diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhân dân, Ban Chấp hành khóa XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Luôn nâng cao năng lực, phẩm chất, năng lực, lãnh đạo theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch. Đại hội thảo luận thẳng thắn, sôi nổi thông qua các Văn kiện quan trọng của Đại hội. Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Trung  Đảng khóa XIII gồm 200 người, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ gánh vác trọng trách mà Đảng, Nhân dân giao phó.

Cùng với đó, các Văn kiện được xây dựng dựa trên tổng kết sâu sắc kinh nghiệm thực tiễn, là kết tinh ý chí của toàn Đảng, toàn dân. Các Văn kiện tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, gắn với tổng kết 35 năm quá trình đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội đã biểu thị sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát được nêu trong báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định về sự kiên định trong mục tiêu độc lập, chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của Đảng ta. Đồng thời, nhấn mạnh, phải luôn tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

"Không phải Đại hội xong là xong. Đại hội xong mới chỉ là bắt đầu. Điều quan trọng sau Đại hội chúng ta phải đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII thành hiện thực sinh động”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cần sớm có kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đại hội; biểu dương những người làm tốt, xử lý, kỷ luật những người làm sai. "Tinh thần đó mới là quan trọng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và đề nghị, nhiệm kỳ XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ XII.

Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hôm nay (1/2) họp phiên bế mạc, khép lại một tuần làm việc khẩn trương, sôi động, trách nhiệm với đầy ắp chương trình nghị sự thông qua Văn kiện Đại hội và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới nhằm vạch hướng đi lớn. Đồng thời, lựa chọn những cán bộ chủ chốt để chèo lái con thuyền đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm và xa hơn.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, của dân tộc, của đất nước, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đại hội XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Từ đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước). Đồng thời, Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới...

Đặc biệt, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 thành viên với nòng cốt là tập thể Bộ Chính trị gồm: 18 thành viên và Ban Bí thư gồm 5 thành viên do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Để lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, các đại biểu đã cân nhắc kỹ lưỡng, trách nhiệm để chọn ra những nhân sự thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh nước ta đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, song cũng đứng trước không ít thử thách khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo từ an ninh, chính trị cho tới kinh tế… mà điển hình là đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu.

Đại hội với sự tham dự của 1.587 đảng viên, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên đã đưa ra những định hướng lớn với tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI. Theo đó, hướng tới đích lớn đưa nước ta trở trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào dịp tròn 100 năm thành lập nước (năm 2045).

Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng những quyết sách lớn, đúng đắn mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng vạch ra cùng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo xứng đáng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự đổi mới và phát triển, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của từng thời kỳ để hướng tới hoàn thành sứ mệnh được giao phó vào giữa thế kỷ này.

Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham gia họp báo. Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này.

  • Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
    Trong nước - Phương Anh - Khải Minh - 09:49 01/02/2021
    (TN&MT) - Sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO