Ngành TN&MT

Đảng ủy Bộ TN&MT sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Thủy Nguyễn 03/08/2023 16:10

Ngày 3/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ TN&MT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ. Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Bộ TN&MT có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, các đồng chí Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Bộ.

img_9966-2-.jpg
Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị 

Bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả

Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT cho biết, 6 tháng qua, Đảng ủy Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban Cán sự Đảng Bộ để chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo chương trình, kế hoạch đề ra; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chính trị được giao.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, cũng như là các chỉ thị, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ về các mặt công tác. Đồng thời, ban hành kịp thời các kế hoạch hành động, chương trình công tác cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

img_9879-2-.jpg
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2023 của Bộ TN&MT

Đồng thời, Đảng ủy Bộ tham gia có trách nhiệm với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác tổ chức, cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ của Bộ kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ thuộc diện quản lý theo thẩm quyền; tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, điều động đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ quản lý.

Mặt khác, công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống tiếp tục được chú trọng trở thành nề nếp và được cụ thể hóa, gắn liền với công tác chuyên môn của các đơn vị, tổ chức Đảng. Công tác phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Đảng ủy Khối được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, có những đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả. Cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham dự các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt qua các điểm cầu tại các trụ sở của Bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể không ngừng đổi mới, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, người lao động của cả trong và ngoài Bộ, đạt hiệu quả tốt, có tính lan tỏa, mang nhiều giá trị nhân văn, vì cộng đồng.

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng và công tác bồi dưỡng lý luận chính trị đối với các đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đã được Đảng ủy Bộ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục. Những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình kiểm tra, giám sát tại các cấp ủy trực thuộc đã được chỉ ra và uốn nắn kịp thời, do vậy tình hình tại các đơn vị cơ bản ổn định, không để xảy ra những sai phạm lớn.

img_9881-2-.jpg
Đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT báo cáo tại Hội nghị

Về các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Bộ, đồng chí Phạm Tân Tuyến cho biết, Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quyết liệt, đổi mới hơn nữa nội dung, nguyên tắc sinh hoạt đảng; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Trong đó, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách có liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.

Cùng với đó, Đảng ủy Bộ bám sát hơn nữa vào phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Ngành. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để triển khai thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát động và tổ chức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiên cứu, đề xuất được các cơ chế, chính sách, cách làm hay, sáng tạo phục vụ cho nhiệm vụ chính chị của Bộ, của ngành.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các chương trình công tác năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ. Tham gia tích cực và trách nhiệm để thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ cho phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển của đơn vị. Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh...

Đồng thời, tiếp tục duy trì nề nếp, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các phương thức sinh hoạt đảng, trên tinh thần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trên mỗi cương vị công tác, góp phần vào kết quả chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2023.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ đã tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận để làm rõ hơn các nội dung thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các ý kiến bày tỏ đồng tình với các báo cáo được trình bày, thể hiện toàn diện kết quả hoạt động của Bộ, có sự phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác Đảng, công tác cán bộ.

img_9936.jpg
Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và biểu dương kết quả 6 tháng đầu năm 2023 trong công tác Đảng của Đảng ủy Bộ TN&MT đã đạt được; đồng thời đánh giá cao ý kiến phát biểu thể hiện trách nhiệm với công việc được giao, đặc biệt là các ý kiến thẳng thắn trong công tác cán bộ, công tác luân chuyển cán bộ thể hiện trách nhiệm đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong công việc.

Theo đồng chí Đỗ Việt Hà, mặc dù với số lượng đảng viên không lớn nhưng Bộ TN&MT đã hoàn thành khối lượng công việc lớn và quan trọng; tham mưu ban hành nhiều văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt là tham mưu, xây dựng trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành các dự thảo Luật lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng tới kinh tế xã hội, an sinh của đất nước như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Luật Địa chất và Khoáng sản.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hà mong muốn Đảng ủy cơ quan Bộ TN&MT tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, trong đó tiếp tục quan tâm, phát huy tiếp tinh thần đoàn kết, thống nhất, làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng chính trị, tăng cường sự động viên khích lệ, chia sẻ, đối thoại, qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ.

“Bộ TN&MT đã đi đầu trong chuyển đổi số trong công tác chuyên môn và trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đảng, xây dựng sổ tay điện tử” – Đồng chí Đỗ Việt Hà nhấn mạnh.

img_9966-2-.jpg
Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT cảm ơn và ghi nhận sự lãnh đạo, quan tâm và giúp đỡ của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng thời khẳng định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức rất lớn trong những tháng còn lại năm 2023, Đảng ủy Bộ TN&MT tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị phát huy tốt vai trò là của cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng và Nhà nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; công tác quy hoạch; các đề án, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, … góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra.

Đặc biệt, Đảng bộ Bộ TN&MT sẽ phấn đấu hơn nữa để các công tác Đảng đi vào thực chất vào chiều sâu góp phần phục vụ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành.

Trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT Lê Công Thành mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; sự phối hợp của Ban Cán sự Đảng, sự phấn đấu, nỗ lực của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT để tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 120-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ngay sau Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT.

img_9973-2-.jpg
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Đây là nội dung quan trọng trong đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ.

Việc lấy phiếu tín nhiệm phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch trong việc lấy phiếu và sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm; Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định; đảm bảo thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên; nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh việc vận động, lôi kéo hoặc có những hành vi tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm giảm uy tín của người khác, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật đường: Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện các quy định, quy chế của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.

Theo đó, đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT.

Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Bộ TN&MT sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO