--Quảng cáo---

Đảng bộ Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam: Gìn giữ đoàn kết thống nhất nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh

Ngành TN&MT - Kim Liên - 17:11 10/08/2020

(TN&MT) - Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 55-QĐ/TV ngày 8/7/2008 của Đảng ủy Cơ quan Bộ TN&MT. Năm năm qua là giai đoạn toàn Đảng bộ Tổng cục đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát triển, khẳng định vị thế, uy tín cơ quan thực hiện chức năng tham mưu, quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quan tâm sâu sắc đến công tác chính trị, tư tưởng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bám sát sự chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ TN&MT để chỉ đạo các cấp ủy cơ sở kết hợp với lãnh đạo đơn vị kịp thời phổ biến, quán triệt đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Bộ, của Tổng cục. Nhờ đó đã tập trung được sức mạnh tập thể, có những đóng góp lớn vào các quyết sách mang tính chiến lược cho nhiệm vụ khai thác và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, đảo

Các cấp ủy trực thuộc luôn nắm sát tình hình của các đơn vị, giải quyết kịp thời những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên đã có sự đổi mới đáng kể; chú trọng giáo dục, vận động, thuyết phục để giải quyết các vấn đề về công tác tư tưởng mới phát sinh ngay tại cơ sở. Tiếp tục quán triệt và đề ra nhiều giải pháp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/12/2012 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt thường kỳ của các Chi bộ.

Ông Tạ Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu

Ban Thường vụ, Lãnh đạo Tổng cục và Đảng bộ, Chi bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã quan tâm, tiếp xúc, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên nên sau khi nhận được phản ánh, kiến nghị đã có những xem xét, điều chỉnh kịp thời, loại bỏ được nguy cơ tự diễn biến trong nội bộ các đơn vị, giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng đã ổn định về tư tưởng, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng bộ.

Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ TN&MT được Đảng ủy Tổng cục quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc bài bản như: nội dung tuyên truyền, mời báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết... để các Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đạt kết quả cao, đồng thời chỉ đạo toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tham gia đầy đủ các Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Bộ triển khai quán triệt nghị quyết. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các chủ trương, đường lối của Đảng sát thực với điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Tổng cục cũng đã tập trung chỉ đạo tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng, luôn xác định phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của toàn Đảng bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, quần chúng, đoàn viên ưu tú đã được Đảng ủy Tổng cục thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

Phát huy trí tuệ tập thể, khẳng định vị thế trong xây dựng các chiến lược về biển

Nhận thức về xu thế thời đại hướng ra đại dương, các nước có biển đều có chung tư duy hướng cửa ngõ kinh tế ra biển, đề cao giá trị của biển và đại dương, dựa vào biển để phát triển, Đảng bộ Tổng cục đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để tổ chức thành công công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của Hội nghị Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Từ kết quả này, đã trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 5/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Biểu quyết thông qua Đề án nhân sự tại Đại hội trù bị

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 6/2/2020 thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo 3 văn bản quan trọng này, cùng với các văn bản khác Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cho thấy, biển có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ưu tiên đầu tư ngân sách Nhà nước cho công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực về biển; kiện toàn cơ quan điều phối liên ngành chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu; tăng cường năng lực cho Tổng cục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ giúp việc cơ quan thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, đảo.

Đây cũng là giai đoạn Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về biển và hải đảo (25 văn bản quy phạm pháp luật), bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; bổ sung, hoàn thiện những văn bản quy phạm pháp luật, quy định kỹ thuật liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên, nhận chìm ở biển, ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển; ban hành các quy định quản lý và tổ chức thẩm định, trình phê duyệt, bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; hồ sơ nhận chìm và hồ sơ giao khu vực biển.

Toàn Đảng bộ Tổng cục hiện có trên 320 đảng viên, sinh hoạt tại 14 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, gồm 3 Đảng bộ cơ sở, 7 Chi bộ cơ sở, 4 Chi bộ trực thuộc.

Thời gian qua, Tổng cục đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc với 3 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng II, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng Nhì, 1 đơn vị và 7 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; có 3 đơn vị được Cờ thi đua Chính phủ, 8 đơn vị được Cờ thi đua Bộ TN&MT; 1 Chiến sĩ thi đua Toàn quốc; 3 tập thể và 60 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

Các văn bản này tạo thành hệ thống pháp luật cơ bản đồng bộ, là hành lang pháp lý quan trọng, tạo bước chuyển biến đột phá trong quản lý tổng hợp, nâng cao hiệu quả và sử dụng hợp lý tài nguyên, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời, chủ động đề xuất tham gia và nội luật hóa các điều ước quốc tế về tài nguyên, môi trường biển.

Với tinh thần: “Tăng cường đoàn kết, xây dựng toàn Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm, thúc đẩy sáng tạo, hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025  đã đưa ra nhất trí đưa ra mục tiêu cơ bản cho giai đoạn này, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, chế độ; phát huy sáng tạo, ý chí và khát vọng của cán bộ, đảng viên của toàn Tổng cục trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  • Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Hành trình 10 năm vươn ra biển lớn
    Ngành TN&MT - 15:16 23/08/2018
    (TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó, yêu cầu thành lập “cơ quan quản lý Nhà nước tổng hợp, thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả”, việc ra đời Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vào tháng 8/2008 là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử quản lý biển và hải đảo ở nước ta.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO