--Quảng cáo---

Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm

Ngành TN&MT - Bài và ảnh: TƯỜNG TÚ - 12:23 02/06/2020

(TN&MT) - Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Sở TN&MT, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết hàng năm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai và Chương trình công tác của UBND tỉnh Đồng Nai.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Trong báo cáo tổng kết tại Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT Đồng Nai lần thứ XIV và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã cùng Lãnh đạo Sở TN&MT lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Sở TN&MT vững mạnh.

Đồng thời, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm và theo Nghị quyết đề ra. Các lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng hợp lý, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, biến đổi khí hậu và môi trường cũng đạt hoặc vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Cụ thể, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban hành nhiều văn bản chấn chính, chỉ đạo các giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh: xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính đối với 170/170 xã, phường và thị trấn đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin đến 3 cấp tỉnh, huyện và xã; đồng thời, tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết dự án tổng thể hồ sơ địa chính và xây dựng kế hoạch xử lý các tồn tại; tổ chức bán đấu giá thành công 48 khu đất (gần 304 ha), thu nộp ngân sách số tiền gần 7.183 tỷ đồng.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai đã tham mưu xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đồng Nai làm cơ sở để sớm thực hiện phân bổ, sử dụng đất đai cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái cư cho nhiều công trình, dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai còn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường; giám sát chặt chẽ tình trạng xả thải tại các cơ sở có nguồn thải lớn; yêu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động (nước thải, khí thải) truyền dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sau khi được phân loại trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai Đặng Minh Đức cùng Lãnh đạo Sở TN&MT quán triệt nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản với toàn bộ các tỉnh giáp ranh để tăng cường phối hợp kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên, nhất là bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản chưa khai thác. Sở TN&MT còn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nộp ngân sách số tiền là 746 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng, khoanh vùng vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh; tổ chức lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, Sở TN&MT Đồng Nai đã xây dựng, tham mưu ban hành kịp thời Bộ thủ tục và Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính ngành TN&MT của tỉnh, gồm: 96 thủ tục cấp tỉnh, 35 thủ tục cấp huyện và 5 thủ tục cấp xã; triển khai tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai đã tiếp nhận, giải quyết hơn 24.500 hồ sơ của tổ chức (trung bình khoảng 5.000 hồ sơ/năm), đạt tỷ lệ đúng và trước hạn 96,56%; khoảng 800.000 hồ sơ hộ gia đình, cá nhân (trung bình khoảng 150.000 hồ sơ/năm), đạt tỷ lệ đúng và trước hạn 96,65%.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu

Ông Đặng Minh Đức, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Sở TN&MT. Đẩy mạnh tham mưu thực hiện tốt việc xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý của Sở. Đặc biệt, Sở TN&MT sẽ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được giao hàng năm; hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình, Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tham mưu đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và khai thác hiệu quả, đúng quy định, phát huy nguồn lực đất đai để phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; phối hợp với huyện Long Thành trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; phối hợp thực hiện lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng bổ sung, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường, nhất là cơ sở dữ liệu về đất đai tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tiến tới hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu.

Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại

Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng về bảo vệ môi trường, trong đó, chú trọng đến tổ chức phân loại chất thải rắn tại nguồn, hạn chế phát sinh rác thải nhựa; rà soát, hoàn thành việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy hoạch; tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Dự án Tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quan trắc môi trường tự động; phối hợp với Bộ TN&MT trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải” trên phạm vi cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tham mưu công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện và hiệu quả cao nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho trước mắt và lâu dài; quy hoạch bổ sung hệ thống quan trắc, giám sát môi trường nước; thực hiện kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đẩy mạnh quản lý, kiểm tra việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thẩm định, xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên nước đầy đủ, đúng đối tượng để tăng thu cho ngân sách tỉnh.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính hiện đại, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Sở; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng thực chất; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi và công khai các thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết công việc của nhân dân và tạo nhiều kênh thông tin, điều kiện để nhân dân tham gia giám sát.

“Đảng ủy Sở TN&MT sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ Sở TN&MT, Chi bộ và đảng viên; nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và đổi mới, xây dựng Đảng bộ Sở, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đảng bộ Sở vững mạnh”. Ông Đặng Minh Đức, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai.

 

  • Đồng Nai đẩy mạnh quản lý về bảo vệ môi trường
    Môi trường - Bài và ảnh: Tường Tú - 10:10 07/05/2020
    (TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các “điểm nóng” về bảo vệ môi trường, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO