Đảng bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: Tạo bứt phá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Thúy Hằng| 10/08/2020 17:09

(TN&MT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xác định sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ, Chi bộ

Vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, xây dựng Đảng bộ Cục luôn trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Phát huy vai trò lãnh đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Phan Ngọc Mai, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Cục, cấp ủy các Chi bộ và sự nỗ lực phấn đấu của cả Đảng bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Cục có bước phát triển mới đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Công tác hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách về đo đạc và bản đồ đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, nổi bật nhất là hoàn thành xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ. Đây là nền tảng để phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, đồng thời, tạo hành lang pháp lý để quản lý thống nhất hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và cứu nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về Trái đất.

Ban Chấp hành Đảng ủy Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nhiệm kỳ  2020 - 2025

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án trong Chiến lược Phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 và thu được những thành tựu nhất định. Sản phẩm của các dự án là nguồn tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý của Nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ cơ bản thống nhất trên toàn quốc. Trong đó, nổi bật nhất là hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin địa danh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000 TP. Hà Nội; thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; hoàn thành xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam với 65 trạm định vị vệ tinh phủ kín lãnh thổ Việt Nam, cung cấp dịch vụ định vị chính xác, góp phần hiện đại hóa hạ tầng đo đạc và bản đồ cơ bản, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt được chú trọng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực lãnh đạo. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ nêu gương đạt được kết quả tích cực. Cấp ủy đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng bộ Cục, của Cục được kiện toàn, sắp xếp tinh gọn hơn; tinh giản biên chế đạt kết quả rõ nét. Công tác cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm.

Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần quan trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết: Qua 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ IV, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ra sức khắc phục khó khăn, phát huy những thuận lợi, quy tụ sức mạnh tổng hợp của cả Đảng bộ nên đã đạt được những kết quả quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hoàn thiện hệ thống chính sách

Đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy Cục cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Cục tăng cường chỉ đạo hoàn thiện hệ thống chính sách về đo đạc, bản đồ thông tin địa lý; công tác tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ; đặc biệt là tập trung xây dựng, trình phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, xây dựng Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, đưa ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, cũng như đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Theo đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Đảng ủy Cục đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là: Lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc và bản đồ theo hướng phát triển bền vững, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với trình độ khoa học công nghệ đo đạc và bản đồ và điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ như xây dựng, hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện đại đồng bộ, thống nhất trong cả nước trên đất liền, vùng biển và hải đảo Việt Nam. Việc cập nhật đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và các nhu cầu của xã hội.

 Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, thành lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia nhằm cung cấp cho các Bộ, ngành, địa phương phục vụ trong công tác quản lý và bảo vệ biên giới sau khi phân giới, cắm mốc; phục vụ công tác thẩm định đường biên giới Việt Nam - Lào trên các loại sản phẩm bản đồ và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục.

Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý giữa các cơ quan, ban ngành, giữa Trung ương với địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, khoa học và công nghệ là rất cần thiết. Vì thế, Đảng ủy Cục xác định cần mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng trong hoạt động đo đạc và bản đồ, thiết lập hợp tác liên ngành, quan hệ đối tác cộng đồng nhằm thúc đẩy việc quản lý, trao đổi, tạo dựng, duy trì giá trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Đặc thù công việc của Cục liên quan đến công tác địa giới, biên giới, thực hiện các chỉ đạo liên quan đến bí mật quốc gia đòi hỏi các đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo vệ chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng. Đảng ủy Cục nhấn mạnh việc nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Thực hành dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đấu tranh có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nhất là của Chi bộ; tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt Đảng; gắn việc xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững  mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy; coi trọng việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế, chương trình công tác của Đảng ủy, Chi ủy; thường xuyên tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: Tạo bứt phá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO