Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Tuyết Chinh - Khương Trung| 11/08/2020 20:18

(TN&MT) - Chiều 11/8, sau 2 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình của Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, Đại hội đã đánh giá đúng những thành tựu, kết quả nổi bật mà Đảng bộ đã không ngừng phấn đấu, đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với tinh thần khách quan, cầu thị, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm cần khắc phục, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đại hội đã thảo luận nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, khả thi trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Lê Công Thành, Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: Khương Trung

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cũng tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội đã sáng suốt bầu 34 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 11 đồng chí đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

“Phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành Chương trình công tác trong cả nhiệm kỳ, trong từng năm, đặc biệt là lựa chọn, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thiết thực, quyết liệt để thực hiện Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Lê Công Thành nhấn mạnh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 phương hướng trọng tâm. Trong đó, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. Phối hợp có hiệu quả với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong lãnh đạo các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Chủ động, tích cực tham gia xây dựng và lãnh đạo hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hướng về cơ sở; góp phần xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường từng bước chính quy, hiện đại, hội nhập; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đảng bộ phát huy sức mạnh đoàn kết, nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để cụ thể hóa các mục tiêu như: Tập trung triển khai các khâu đột phá chiến lược đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về thể chế, nhân lực và khoa học công nghệ đối với ngành tài nguyên và môi trường;

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hội nhập quốc tế, trọng tâm là cải cách các đơn vị sự nghiệp. Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đạo đức công vụ tốt…

Chủ động và tích cực thúc đẩy hợp tác hội nhập quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của Cuộc cách mạng 4.0 trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt trong công tác điều tra cơ bản, dự báo về tài nguyên và môi trường, xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường số hóa, cập nhật và chia sẻ;

Đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, truyền thông về ngành, phổ biến sâu rộng chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường. Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan báo chí, người dân. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trở thành nếp sống, văn hoá trong cộng đồng dân cư.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên của Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức;

Phấn đấu Đảng bộ và 100% các tổ chức đảng trực thuộc đều xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội IV của Đảng ủy Bộ và các văn bản, nghị quyết của Trung ương; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; giữa cấp ủy với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

Hàng năm phấn đấu có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong đó có 20% tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức đảng yếu kém. 90% trở lên đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Phấn đấu hằng năm từ 90% trở lên, đảng viên được xếp loại công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO