Chính quyền đô thị - Tinh gọn để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Khương Trung (Lược ghi)| 16/11/2020 15:20

(TN&MT) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, sáng 16/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh với 87,14% đại biểu tán thành.

Toàn cảnh Phiên họp Quốc hội sáng 16/11

Nghị quyết gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021, quy định chính quyền địa phương ở TP. Hồ Chí Minh có HĐND và UBND. Ở quận và phường không có HĐND mà chỉ có UBND. Còn việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nghị quyết cũng quy định HĐND Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn như: Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó, bao gồm dự toán ngân sách của quận; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

Giám sát tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố trên địa bàn quận, phường thuộc quận; giám sát hoạt động của UBND quận, UBND phường thuộc quận, Tòa án Nhân dân quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận. Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND Thành phố đánh giá tín nhiệm thấp, có thể xin từ chức; trường hợp có từ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Hội đồng nhân dân Thành phố đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận được thực hiện theo quy định của Quốc hội.

Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố có quyền chất vấn Chủ tịch UBND quận, Chánh án Tòa án Nhân dân quận, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận. HĐND Thành phố xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn.

Đối với quy định về UBND, Chủ tịch UBND Thành phố, Nghị quyết nêu rõ, UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, xây dựng, trình HĐND Thành phố quyết định nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết này và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Căn cứ vào Nghị quyết của HĐND Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của Thành phố, quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho UBND quận. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của UBND quận.

Quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn các quận trực thuộc.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh bấm nút thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận; đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND quận.

Điều 7 của Nghị quyết cũng nêu rõ: UBND, Chủ tịch UBND thành phố thuộc Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng, trình HĐND cùng cấp quyết định các nội dung theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết này và tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND.

Căn cứ vào nghị quyết của HĐND thành phố thuộc Thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, trung hạn và hằng năm của thành phố, quyết định giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho UBND phường trực thuộc; Quyết định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn các phường trực thuộc.

Nghị quyết quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phường và nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND phường; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND  phường.

Về điều khoản thi hành quy định tại Điều 10 nêu rõ: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. Việc tổ chức chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 1/7/2021. 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính quyền đô thị - Tinh gọn để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO