--Quảng cáo---

Cách mạng tháng Tám thành công thể hiện khát vọng ý chí độc lập tự do của toàn dân tộc

Trong nước - Lê Khanh - 16:25 19/08/2020

(TN&MT) - Hôm nay, ngày 19-8, ngày đúng 75 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân cả nước nhất tề đứng dậy làm cuộc cách long trời lở đất trên khắp ba miền Bắc- Trung- Nam. Để sau đó, nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời- nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Đảng lãnh đạo- yếu tố quyết định đến thắng lợi của Cách mạng thánh Tám

Nhìn lại chặng đường sau 75 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công ở thế kỷ 20 và thành tựu trong công cuộc đổi mới nước và hội nhập quốc tế, càng khẳng định chắc chắn rằng, nhờ có sự lãnh đạo của Đảng mà Cách mạng tháng Tám thành công. Nói cách khác, Cách mạng tháng Tám thành công không thể tách rời sự lãnh đạo tài tình của Đảng, và đây chính là yếu tố quyết định đến sự thành công rực rỡ ấy.

Trước khi có cuộc cách mạng “Long trời lở đất” 15 năm, Đảng cộng sản Đông Dương được thành lập. Đây là tổ chức đảng được hợp nhất 3 tổ chức đảng trước đó là Đông Dương cộng sản Đảng, An nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. Sau này được đổi tên thành Đảng cộng sản Việt Nam.

Ảnh tư liệu

Ngay sau khi thành lập, Đảng cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ tính ưu việt là phải lãnh đạo đất nước thoát khỏi chế độ phong kiến và sự cai trị của thực dân Pháp cùng đồng minh phát xít Nhật. Muốn “loại trừ” chế độ phong kiến và “đập tan” mưu đồ cai trị của thực dân Đế quốc Pháp, không còn cách nào khác là dùng bạo lực cách mạng- tức là phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vùng dậy đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

 Xác định nhân dân là lực lượng chủ lực trong cuộc đấu tranh long trời lở đất, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp và các nguyên tắc chỉ đạo cách mạng. Đảng đã đặt “nhiệm vụ dân tộc lên hàng đầu” ngay trong Hội nghị Trung ương lần thứ Tám họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19/5/1941. Tại hội nghị này, Đảng đã chỉ đạo tạm thời gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất và nêu thêm khẩu hiệu giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng công, thực hiện “người cày có ruộng”.

Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) thay cho Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. Có thể nói, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ Tám lúc ấy là một trong những nhân tố quyết định thành công của Cách mạng tháng Tám 1945.

Trước tình hình chuyển biến nhanh của thời cuộc, từ ngày 13 đến 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên Quang. Tại đây Đảng ta nhận định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh tiến vào Đông Dương để hỗ trợ “giải vây” cho quân Nhật. Hội nghị đã phân tích, đánh giá, cân nhắc tình hình cách mạng Việt Nam; nhận định tương quan lực lượng giữa phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo với các thế lực thù địch cũng như các thế lực có liên quan, từ đó quyết định nhiều vấn đề trọng đại của cao trào cách mạng đất nước. 

Ngay sau Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào, ngày 16/8/1945, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi thư kêu gọi cho đồng bào toàn quốc: “Giờ quyết định cho vận mệnh của dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta. Nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đang ganh nhau tiến bước giành quyền độc lập. Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên!”.

Ngày 19-8-1945, nhân dân cả nước đã vùng dậy làm cuộc cách mạng “long trời lở đất”, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên trong lịch sử nước ta. Điều đó cũng khẳng định rằng, nhờ có sự lãnh đạo tài tình của Đảng với đường lối, phương hướng đúng đắn, thời cơ thích hợp, cuộc cách mạng tháng Tám thành công.

 Nhờ sự tuân thủ nghiêm và bảo đảm hiện thực hóa đầy đủ các nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đã góp phần quan trọng vào thành công vang dội của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Sau này, nhận định về vấn đề lịch sử đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Đoàn kết trong dân

Dưới ngọn cờ cứu quốc của Mặt trận Việt Minh, sức mạnh quật cường, tinh thần sáng tạo của nhân dân được nhân lên gấp bội. Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh nêu rõ: “Chủ trương liên hiệp hết thảy các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, trai gái, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đặng cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”. 

Trong năm 1943-1944, Tổ chức Việt Minh phát triển mạnh trong các nhà máy, trường học và trên nhiều đường phố. Quần chúng nhân dân được tổ chức thành các đoàn thể cứu quốc: Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Công nhân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc…

Khi sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân” hội tụ thì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức cùng các tầng lớp lao động khác đã tạo nên động lực chủ yếu của cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.

Ảnh tư liệu

Từ ngày 14 đến ngày 18/8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra giành được thắng lợi ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 19/8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Bạc Liêu…

Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn – Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre… Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đại đoàn kết là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn, thành bại của cách mạng nước nhà. Người luôn căn dặn: “Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn. Vậy nay ta phải biết đoàn kết, đoàn kết mau, đoàn kết chắc chắn thêm lên mãi...”. Để lãnh đạo cách mạng thành công, Đảng phải dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu và phục vụ. 

 Bài học về phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân, đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng dân tộc trong Cách mạng tháng Tám vẫn còn giữ nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay và tiếp tục được Đảng ta vận dụng, nâng lên tầm cao mới. 

Nhắc tới tinh thần đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên càng phải xây dựng được khối đại đoàn kết vững chắc”.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 là dịp để nhân dân cả nước tiếp tục khẳng định ý chí sắt đá của toàn dân tộc đoàn kết, tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững bước đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. 

Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là tư tưởng ở tầm chiến lược và luôn nhất quán từ đầu đến cuối. Hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh chống suy thoái, củng cố lực lượng và lấy lại niềm tin của nhân dân thì không gì tốt hơn là bằng sức mạnh đoàn kết.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện lịch sử vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Đây là cuộc đấu tranh mở đầu cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á và châu Phi trong khối thuộc địa Pháp và là dấu mốc quan trọng đưa Việt Nam tham gia vào hệ thống Xã hội chủ nghĩa sau khi Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc.

  • Vai trò quan trọng của Đảng trong công tác tái cơ cấu PVFCCo
    Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 17:38 18/08/2020
    (TN&MT) - Nhờ chủ trương đường lối đúng đắn và vai trò quan trọng của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác tái cơ cấu của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) trong giai đoạn 2015 - 2020 đạt nhiều kết quả tích cực.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO