Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Xây dựng ngành TN&MT hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới

Khương Trung | 11/08/2020 12:15

(TN&MT) - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ TN&TM, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà tin tưởng rằng Đảng bộ Bộ sẽ cùng với toàn ngành hoàn thành mục tiêu “xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường hiện đại, hội nhập hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn mới” mà Đại hội đã đề ra.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Đại  hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ Tài  nguyên và Môi trường 

Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Đảngbộ Bộ TN&MT

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và toàn ngành tài nguyên và môi trường nói chung.

Trong thời gian qua, mặc dù đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 1976 của Đảng ủy Bộ; chủ động triển khai và lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và tích cực chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Bộ. Tập trung phân tích, đánh giá khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm không chỉ của nhiệm kỳ vừa qua mà còn kế thừa từ 02 nhiệm kỳ trước. Qua đó, xác định phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển ngành trong nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng vui mừng nhận thấy các đại biểu cùng thể hiện ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu bám sát phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Đảng bộ Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường trong nhiệm kỳ tới. 

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là qua báo cáo chính trị mà Đại hội vừa nêu, Bộ trưởng vui mừng nhận thấy, trên cơ sở kế thừa những thành tựu to lớn cũng như những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước đây, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.

Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành chủ động chuẩn bị và tham mưu để Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược, hội nhập, phù hợp với xu thế của thời đại; kiến tạo thể chế, chính sách, pháp luật nhằm xóa bỏ rào cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững. 

Bộ trưởng ghi nhận, mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ dù ở vị trí công tác nào cũng đã nêu cao ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sức sáng tạo và đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ đó, toàn ngành đã có những đóng góp đáng kể vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chuẩn bị nền tảng, thế và lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. 

Trong đó, nổi bật là: Ngoài ra, các nguồn tài nguyên được quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả, trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; Công tác bảo vệ môi trường được sự quan tâm của toàn xã hội từ nhận thức đến hành động; Nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn; Chủ động đề xuất các quyết sách về ứng phó với BĐKH; Hệ thống thông tin địa lý từng bước được số hoá; công nghệ viễn thám đã được đẩy mạnh ứng; Công tác điều hành được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng; thủ tục hành chính không ngừng được cải cách… qua đó tăng cường sự hài lòng, củng cố lòng tin của nhân dân thông qua các chỉ số đánh giá của các tổ chức độc lập, trong đó các chỉ số đánh giá của người dân, doanh nghiệp đều có những chuyển biến, Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) về tiếp cận dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực TN&MT ở địa phương tăng từ 80,03 lên 85,62%; chỉ số hài lòng về công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đạt 83,82%; chỉ số kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 86,35%; chỉ số về thủ tục hành chính đạt 84.75%...

Công tác xây dựng Đảng không ngừng được quan tâm, chăm lo trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Các cấp ủy, tổ chức đảng được củng cố, kiện toàn vững mạnh phù hợp với mô hình tổ chức của Bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững. Công tác dân vận, được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể luôn được đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung; hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.

Có thể khẳng định những thành tựu đạt được trong 5 năm qua của Đảng bộ đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của ngành tài nguyên và môi trường; khẳng định vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thay mặt Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đảng bộ Bộ về những thành tích quan trọng đã đạt được.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Xây dựng ngành TN&MT hiện đại, hội nhập và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới

Bộ trưởng đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ khi phân tích, đánh giá về những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là những bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng bộ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu trong Báo cáo chính trị và Chương trình hành động trình Đại hội. 

Đồng thời nhấn mạnh thêm: “hiện nay cách mạng công nghệ, kinh tế số đang và sẽ ngày càng phát triển, tác động to lớn đến đời sống kinh tế-xã hội thế giới và Việt Nam bên cạnh sự cạnh tranh giữa các nước, xung đột lợi ích trong chia sẻ các nguồn tài nguyên, trách nhiệm giải quyết các vấn đề môi trường xuyên biên giới và ứng phó với biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ Bộ phải nâng cao hơn nữa tính năng động, sáng tạo, chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và tổ chức chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, trên cơ sở dự báo những thay đổi, biến động để có giải pháp ứng phó kịp thời.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Tại hội nghị, Bộ trưởng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, để xây dựng chương trình hành động và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, gắn với tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, cụ thể là:

Toàn cảnh Đại hội phiên chính thức sáng ngày 11/8

Trước hết, chủ động tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện hơn nữa thể chế chính sách đồng bộ, hiện đại, hội nhập, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường thực thi pháp luật nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. 

Trước mắt, tập trung sửa đổi Luật bảo vệ môi trường trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 tiếp cận, giải quyết hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành của nhân dân, thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích phát triển công nghiệp môi trường, dịch vụ BVMT và tái chế chất thải. Kiểm kê, kiểm soát, di dời các nguồn ô nhiễm, nâng cao quy chuẩn phương tiện giao thông; đảm bảo quy chuẩn quy hoạch cây xanh, không gian công cộng, giảm ô nhiễm không khí.

Tổng kết đánh giá Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai để sửa đổi toàn diện, căn bản Luật đất đai 2013 phù hợp với cơ chế thị trường, đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đất đai. 

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý tài nguyên nước, khoáng sản. Tăng cường điều tra, đánh giá và khai thác các loại khoáng sản chiến lược, các tài nguyên biển quan trọng ở một số vùng trọng điểm. Bảo vệ an ninh nguồn nước, ngăn chặn suy giảm, suy thoái tài nguyên nước, tích trữ, điều tiết nguồn nước, sử dụng nước. 

Xây dựng trình phê duyệt các chiến lược, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch không gian biển quốc gia và các quy hoạch ngành ngay từ đầu nhiệm kỳ để phân bổ các nguồn lực tài nguyên, phân vùng phát triển, không gian sinh thái, bảo vệ môi trường cho phát triển trước mắt và lâu dài. 

Chủ động giám sát, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, các bon thấp. Chuyển đổi sản xuất dựa vào điều kiện tự nhiên, giảm thiểu tối đa những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra, nhất là khô hạn tại Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn, sạt lở tại Đồng bằng sông Cửu Long, lũ ống lũ quét tại khu vực miền núi.

Hai là, tập trung hiện đại hóa ngành, đặt nền móng cho việc tham gia sâu và hiệu quả vào kinh tế số. Tập trung xây dựng dữ liệu đất đai, tài nguyên, môi trường, dữ liệu địa hình, không gian kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành, đẩy nhanh quá trình tham gia vào kinh tế số. Hiện đại hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu, giám sát tài nguyên nước. Quản lý môi trường trên đất liền, môi trường biển và đảo dựa trên nền tảng internet vạn vật. Tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra cơ bản về tài nguyên, giám sát lãnh thổ, biển, hải đảo; quản lý, giám sát môi trường, nguồn nước xuyên biên giới; xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành...

Thúc đẩy về ứng dụng công nghệ thông tin vào xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả; triển khai vận hành Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo điều hành thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Tăng cường cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 cho người dân và doanh nghiệp.

Ba là, tăng cường hội nhập nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề toàn cầu và khu vực về quản lý, chia sẻ các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Mở rộng các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách, tham vấn các đối tác quốc tế nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, phù hợp với yêu cầu hội nhập. Củng cố, mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và liên khu vực với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ; chủ động hợp tác về tiếp nhận và chuyển giao tri thức, nguồn lực tài chính, khoa học và công nghệ tiên tiến cho quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bốn là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong bất kỳ thời kỳ nào công tác tổ chức, cán bộ luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa to lớn. Tạo sự thay đổi về chất trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới. Giữ vững sự đoàn kết thống nhất và nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, gắn bó mật thiết với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, cần đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt, của đảng viên, coi trọng việc phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị trên các mặt công tác, khơi dậy khát vọng, sức sáng tạo, tinh thần vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên tạo sức mạnh lôi cuốn mạnh mẽ hệ thống chính trị tham gia thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn ngành. 

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội ngày hôm nay để lựa chọn các đồng chí tiêu biểu, vững vàng bản lĩnh chính trị, dám nghĩ dám làm, nói đi đôi với làm, có phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực; đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Năm là, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Chú trọng đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bộ trưởng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IV, giao cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

“Với truyền thống và tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, cùng với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, trên cơ sở kế thừa nền móng đã được xây dựng, vun đắp bằng trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ Lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ và của toàn ngành cùng những bài học kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế, tôi tin tin tưởng rằng Đảng bộ sẽ cùng với toàn ngành hoàn thành mục tiêu “xây dựng ngành tài nguyên và môi trường hiện đại, hội nhập hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn mới” mà Đại hội đã đề ra.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Xây dựng ngành TN&MT hiện đại, hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO