Bộ TN&MT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

PV| 02/11/2022 23:56

(TN&MT) - Ngày 2/11/2022, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2962/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023.

Theo Quyết định, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước về: giá đất, quy hoạch và phát triển tài nguyên đất; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về quy hoạch và phát triển tài nguyên đất theo quy định của pháp luật.
Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật về các lĩnh vực thuộc chức năng của Cục.
2. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ về giá đất, quy hoạch và phát triển tài nguyên đất.
3. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
a) Tổ chức việc lập, điều chỉnh, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia;
b) Trình Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh cấp quốc gia;
c) Trình Bộ trưởng phương án phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; ý kiến về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh;
d) Hướng dẫn việc lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh; lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất;
đ) Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh;
e) Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực sau khi được phê duyệt; lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất;
g) Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
4. Về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
b) Trình Bộ trưởng: ý kiến thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật; ý kiến về nội dung sử dụng đất trong quy hoạch ngành, lĩnh vực có sử dụng đất, các nội dung về đất đai đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.
5. Về giá đất:
a) Xây dựng, trình ban hành nguyên tắc, phương pháp định giá đất; hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng nguyên tắc, phương pháp định giá đất sau khi được ban hành;
b) Hướng dẫn việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất và định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật về đất đai; việc lập bản đồ giá đất;
c) Cấp Chứng chỉ định giá đất.
6. Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng được bồi thường, được hỗ trợ hoặc không được bồi thường, không được hỗ trợ;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
c) Kiểm tra việc thực hiện dịch vụ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các tổ chức;
d) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng diện tích đất đã thu hồi.
7. Về thu hồi đất, phát triển quỹ đất và đấu giá quyền sử dụng đất:
a) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, phát triển quỹ đất, quản lý và khai thác quỹ đất đã thu hồi; việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật đất đai trong đấu giá quyền sử dụng đất và trong đấu thầu dự án có sử dụng đất;
b) Hướng dẫn việc bố trí quỹ đất cho phát triển thị trường bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập và hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất.
8. Về điều tra, đánh giá tài nguyên đất:
a) Tổ chức điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân hạng đất nông nghiệp của cả nước, các vùng theo định kỳ;
b) Tổ chức điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội;
c) Hướng dẫn, kiểm tra việc điều tra, đánh giá đất đai;
d) Xây dựng và quản lý hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất trên phạm vi cả nước;
đ) Tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước và các vùng.
9. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, đề án, dự án và đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.
10. Về hợp tác quốc tế:
a) Đề xuất tham gia đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế; tham gia các tổ chức quốc tế, diễn đàn quốc tế về lĩnh vực giá đất quy hoạch và phát triển tài nguyên đất;
b) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực giá đất, quy hoạch và phát triển tài nguyên đất.
11. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc chức năng của Cục; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai thuộc chức năng của Cục theo phân công của Bộ trưởng.
13. Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ trưởng.
14. Quản lý tài chính, kế toán, tài sản thuộc Cục; thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật.
15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.
16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng.
Về cơ cấu tổ chức
, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất gồm: 1. Văn phòng; 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính; 3. Phòng Giá đất; 4. Phòng Giao đất, cho thuê đất và Chuyển mục đích sử dụng đất; 5. Phòng Phát triển tài nguyên đất; 6. Phòng Quy hoạch đất đai; 7. Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO