--Quảng cáo---

Bộ TN&MT: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phòng nhằm phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19

Ngành TN&MT - Trường Giang - 10:21 31/03/2020

(TN&MT) - Ngày 30/3/2020, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã ký Quyết định số 806/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập trung phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân trong các hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như: Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia, các Ban chỉ đạo địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia như hiện nay.

Ngoài ra, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị chủ động lập phương án đảm bảo hoạt động thông suốt trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp (tính đến cả trường hợp phải cách ly con người, cách ly trụ sở làm việc…) nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Kế hoạch giao Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/ 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao.

Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trong việc tăng cường quản lý chất thải y tế lây nhiễm trong công tác phòng chống dịch bệnh để chỉ đạo trong Bộ, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát việc giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hoặc đề xuất phương án giảm phí, lệ phí trình Bộ ban hành theo thẩm quyền ngay trong tháng 3 năm 2020. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao hết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 ngay trong tháng 3 năm 2020…

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan Tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hoá, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, môi trường, khoáng sản, có kế hoạch cụ thể đẩy nhanh thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện…

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh xây dựng, triển khai Chính phủ 4 điện tử, đổi mới phương thức làm việc trên môi trường điện tử, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với hiện đại hóa, cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Tạo thuận lợi về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia…

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức nhân viên thuộc quyền quản lý của đơn vị, đồng thời lập kế hoạch triển khai, kiểm tra việc thực hiện.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ ngày 15 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

Kế hoạch giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ. Định kỳ ngày 20 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu tổng hợp báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan chức năng theo quy định.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO