--Quảng cáo---

Bộ TN&MT: Luôn tạo điều kiện cho cán bộ phụ nữ phát huy năng lực, cống hiến trí tuệ

Ngành TN&MT - Phạm Thu Hà - 18:13 21/11/2019

(TN&MT) - Chiều 21/11/2019, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã làm việc với Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Đại diện Lãnh đạo Bộ TN&MT có Thứ trưởng Lê Công Thành; phía Ủy ban có Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT cho biết: Ngành TN&MT với đặc thù là ngành điều tra cơ bản gắn liền với nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ nên có những ảnh hưởng nhất định đến công tác cán bộ nữ. Nhiều vị trí công tác không chỉ đòi hỏi cán bộ có trình độ cao, tuân thủ những quy trình, quy định kỹ thuật nghiêm ngặt mà còn yêu cầu phải công tác tại thực địa, thậm chí có những địa điểm khó khăn về vị trí địa lý, thời gian công tác, nghiên cứu lâu dài, trong điều kiện khó khăn, thậm chí thời tiết nguy hiểm, vì vậy, cán bộ nữ rất khó có thể đảm nhận các vị trí này.

Một số đơn vị có khối lượng cán bộ nữ không nhiều (từ 30% trở xuống như: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia …) nên việc quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ chưa đáp ứng cơ cấu đặt ra.

Dẫu có những đặc thù, khó khăn về cơ cấu và tạo nguồn, song theo Thứ trưởng  Bộ TN&MT Lê Công Thành, ngay sau khi các cơ quan Trung ương, các Bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ, Bộ TN&MT đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Việc tổ chức, tuyên truyền các văn bản được thực hiện bằng nhiều hình thức: Gửi văn bản đến các đơn vị; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến tại các hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, tuyên truyền của Bộ.

Toàn cảnh cuộc họp

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Mục tiêu chung là nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong việc xây dựng nhiệm vụ, chương trình, đề tài, đề án, dự án và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; cán bộ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bảo đảm về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.  Trong đó, đã nêu các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý đơn vị; tỷ lệ nữ được đào tạo sau đại học, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chính trị, hành chính, tin học, ngoại ngữ; tỷ lệ cán bộ làm công tác bình đẳng giới được tập huấn nghiệp vụ.

Đảng ủy Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 1976-KH/ĐU ngày 28/10/2019 về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ và Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó, đã hướng dẫn chuẩn bị cho phương án nhân sự đại hội đảng các cấp “Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ”.

Công đoàn Bộ TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-CĐB ngày 14/02/2019 tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT và Hướng dẫn số 22/HD-CĐB ngày 18/3/2019 hướng dẫn công tác nhân sự ban chấp hành đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Công đoàn Bộ nhiệm kỳ 2019 -2024, trong đó, đã hướng dẫn “Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đạt khoảng 30%”.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ đã chỉ đạo lồng ghép các nội dung về công tác này trong các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ như: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác cán bộ, công tác hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học ...

Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-BTNMT Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, trong đó, đã quy định việc ưu tiên cử công chức, viên chức nữ đi đào tạo, bồi dưỡng…

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đã tổ chức bộ máy và triển khai các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó chú trọng phối hợp liên ngành như: Ban Cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ ...

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ TN&MTvà của các đơn vị thường xuyên phối hợp với Công đoàn Bộ, Công đoàn cơ sở và chính quyền triển khai tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật nói chung và trong công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ nói riêng tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành và trong cộng đồng, xã hội. Nội dung về giới luôn được lồng ghép trong các chương trình, đề án, chiến lược phát triển các lĩnh vực của ngành như trong lĩnh vực đất đai, môi trường, biến đổi khí hậu, nước...cụ thể:

Hằng năm, Bộ TN&MT đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Sở TN&MT một số tỉnh, thành phố tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn pháp luật về bảo vệ môi trường; chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hiệu quả trong việc phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Thông qua việc tập huấn và hội thảo đã phát huy vai trò tham gia quản lý nhà nước của Hội liên hiệp phụ nữ các cấp; các ý kiến trao đổi, thảo luận là một trong những nguồn thông tin để Bộ nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thay mặt Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TN&MT, Thứ trưởng Lê Công Thành đã đề xuất Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản phối hợp thực hiện công tác bình đẳng giới; huy động nguồn lực tài chính, đặc biệt là nguồn kinh phí hỗ trợ của quốc tế để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bình đẳng giới.

Bên cạnh đó Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Đồng thời cần quy định, xây dựng cơ chế riêng trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ để có cơ cấu đội ngũ lãnh đạo cho phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ.

Sau khi nghe Báo cáo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Tấn Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cho rằng, những kiến nghị, đề xuất của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ TN&MT là rất xác đáng và hợp lý cũng như hoạt động rất đa dạng, phong phú. 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam mong muốn Bộ TN&MT tiếp tục triển khai những chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, tạo điều kiện để chị em phụ nữ phát huy được sở trường, cống hiến cho sự nghiệp tài nguyên môi trường của đất nước.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO