Bộ TN&MT đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

Thủy Nguyễn| 24/05/2021 17:33

(TN&MT) - Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT vừa có Công văn số 30-CV/BCSĐTNMT gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận,chính trị (Chỉ thị số 44-CT/TW).

Theo Công văn, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đề nghị Đảng ủy Bộ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể là:

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con người đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mời; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có các hoạt động liên quan tới các xuất bản, theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 44-CT/TW.

Ban Cán sự Đảng cũng giao Văn phòng Ban Cán sự Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiếm tra giám sát việc thực hiện tại Chỉ thị số 44-CT/TW.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO