Sức khỏe

Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024

Nguyễn Thủy 28/08/2023 - 17:56

(TN&MT)- Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 2461/QĐ-BTNMT về Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023-2024 nhằm tăng cường việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn để 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu biết về tác hại của thuốc lá và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phấn đấu 100% các đơn vị trực thuộc Bộ tiến hành xây dựng và thực hiện kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2024. Tiếp tục duy trì nhân rộng và mô hình “công sở không khói thuốc” tại văn phòng làm việc, phòng họp của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là hướng tới tuyên truyền, vận động phấn đấu từ nay đến năm 2024 giảm 30% - 40% cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang hút thuốc từ bỏ sử dụng các sản phẩm thuốc lá.

Phổ biến quán triệt và nghiêm túc thực hiện Luật PC THTL

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chủ động xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2023-2024 của đơn vị để triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn đơn vị. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của các đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch; kịp thời đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị theo quy định.

Các đơn vị tiếp tục phổ biến quán triệt và nghiêm túc thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định về tăng cường phòng, chống tác hại của thuốc lá tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị. Đồng thời, phổ biến quy định về xử phạt các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền các điểm cấm hút thuốc lá và các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại thuốc lá.

Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về PC THTL

Để đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về PC THTL, Bộ TN&MT đề nghị các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch truyền thông với những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền hiệu quả hơn nữa về PC THTL nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cùng với đó, tổ chức các cuộc thi, tọa đàm và các hoạt động truyền thông khác về PC THTL; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, các tin, bài đăng tải trên Báo Tài nguyên và Môi trường; Cổng thông tin điện tử của Bộ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, cổng thông tin, trang tin hoặc bản tin của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, tích cực tổ chức các cuộc thi; tọa đàm về PC THTL; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, các tin, bài đăng tải trên Báo Tài nguyên và Môi trường; Cổng thông tin điện tử của Bộ, cổng thông tin, trang tin hoặc bản tin của các đơn vị trực thuộc Bộ.

ps-thuoc-la.00_00_05_09.still001.jpg
Bộ TN&MT lan tỏa mô hình xanh không khói thuốc lá

Duy trì và hoàn thiện mô hình “công sở không khói thuốc”

Bộ TN&MT yêu cầu các đơn vị căn cứ kế hoạch PC THTL của Bộ, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực tế tại đơn vị; tiếp tục hoàn thiện các mô hình về công sở không khói thuốc nhằm đảm bảo việc thực thi nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay.

Đặc biệt, xây dựng các tiêu chí đánh giá để xét thi đua hằng năm, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, có mô hình hay, hiệu quả trong công tác PC THTL.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ gồm thành viên Ban chỉ đạo PC THTL Bộ để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động về công tác PC THTL của các đơn vị trực thuộc Bộ, đặc biệt là hoạt động xây dựng “môi trường không khói thuốc”. Các đơn vị chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về PC THTL tại đơn vị.

Phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện

Để triển khai hiệu quả kế hoạch Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024, Bộ TN&MT cũng phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện tới các đơn vị trong Bộ.

Theo Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Ban chỉ đạo PC THTL của Bộ xây dựng kế hoạch hành động và triển khai, giám sát thực hiện chương trình, kế hoạch về PC THTL của Bộ. Đồng thời, làm đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác PC THTL theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Bên cạnh đó, xây dựng đưa nội dung thực hiện công tác PC THTL làm tiêu chí đánh giá, xét thi đua hằng năm. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến, mô hình hiệu quả cũng như có nhiều thành tích trong công tác PC THTL của thuốc lá của các đơn vị.

Ngoài ra, thường xuyên giám sát, đôn đốc, kiểm tra định kỳ các hoạt động PC THTL được thực hiện từ nguồn hỗ trợ từ Quỹ PC THTL của Bộ Y tế. Định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo gửi Bộ Y tế về kết quả thực hiện PC THTL trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ theo quy định.

dsc_3437.jpg
Báo TN&MT tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5

Đối với các đơn vị thực hiện chức năng truyền thông của Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng kế hoạch truyền thông của công tác PC THTL giai đoạn 2023 -2024 và triển khai các hoạt động được hỗ trợ kinh phí từ Quỹ PC THTL, Bộ Y tế như: tập huấn nâng cao nhận thức; tổ chức diễn đàn, cuộc thi; xây dựng đăng tải phim, tin, bài, phóng sự phản ánh nội dung về công tác PC THTL của Bộ; Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2024; in ấn, phát hành các pano, áp phích tuyên truyền…

Cổng thông tin điện tử Bộ, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường tăng cường tuyên truyền về công tác PCTH TL thông qua việc thành lập, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, nhân rộng các sáng kiến, mô hình “môi trường không khói thuốc” có hiệu quả; tuyên truyền biểu dương, điển hình tiên tiến có nhiều thành tích đóng góp cho công tác PC THTL.

Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường chủ động lồng ghép các nội dung PC THTL vào các chương trình, sự kiện do Trung tâm thực hiện, nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTH TL gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để Bộ và các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động về PC THTL của Bộ theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá của Bộ.

Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ TN&MT tuyên truyền, phát động phong trào về PC THTL, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến toàn thể đội ngũ công đoàn viên, đoàn viên thanh niên trong Bộ. Xây dựng, triển khai phổ biến các mô hình, hoạt động như: “công sở không khói thuốc lá”; “Thanh niên Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện lối sống xanh, nói không với thuốc lá”; phát động, tổ chức các diễn đàn, hội thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Bộ.

Các đơn vị trực thuộc Bộ kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch PC THTL của đơn vị. Đưa quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; đưa nội dung không hút thuốc lá là một trong những tiêu chí để đánh giá và bình xét thi đua hàng năm đối với tập thể đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm duy trì “môi trường không khói thuốc” tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời thường xuyên triển khai công tác truyền thông về công tác PC THTL trên Cổng thông tin điện tử, trang tin hoặc bản tin của các đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023 – 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO