Bộ Tài nguyên và Môi trường cải cách thủ tục hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Trường Giang| 29/03/2022 10:00

(TN&MT) - Theo Bộ TN&MT, năm 2022, cải cách hành chính (CCHC) luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Bộ quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Cung cấp 100% thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến

Theo thông tin từ Bộ TN&MT, năm 2022, Bộ tập trung xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC chung năm 2022 của Bộ theo Quyết định số 2612/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 trong đó bao gồm 81 nhiệm vụ, hoạt động CCHC bao quát 7 nội dung về CCHC.

Tiếp đó, Bộ ban hành các kế hoạch thành phần về CCHC bằng các Kế hoạch trong năm 2022 của Bộ về: kiểm tra công tác CCHC; thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC; kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; theo dõi thi hành pháp luật về TN&MT và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT;

dsc_5962.jpg

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ TN&MT. Ảnh: Hoàng Minh

Đồng thời, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 và tổ chức triển khai thực hiện. Bộ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022.

Về công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/3/2022, Bộ đã trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 Quyết định; Bộ ban hành 3 thông tư. Ngoài ra, Bộ đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa 1 đề nghị xây dựng luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; trình Chính phủ 1 dự thảo Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ 1 dự thảo Quyết định.

Đặc biệt về cải cách TTHC, Bộ đã thực hiện rà soát phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ, gồm các lĩnh vực: đất đai, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, môi trường. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện việc công khai, minh bạch về thông tin và cách thức thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, Bộ đã công bố danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ. Danh mục này được niêm yết công khai tại Bộ; đồng thời đăng tải trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ tại: https://dichvucong.monre.gov.v....

Thực hiện liên thông giải quyết TTHC giữa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Trong đó, thực hiện liên thông đối với 11 TTHC thuộc 3 lĩnh vực: Môi trường (3 thủ tục); Tài nguyên nước (2 thủ tục); Biển và hải đảo (6 thủ tục) và liên thông bằng 9 quy trình liên thông giải quyết TTHC.

Đến nay, Bộ đã cơ bản hoàn thành cung cấp 100% TTHC trên môi trường trực tuyến gồm 95 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trên Cổng DVCTT của Bộ (bao gồm các DVCTT được Thủ tướng Chính phủ giao và do Bộ chủ động triển khai), trong đó có 72 DVC mức độ 4, đạt tỷ lệ xấp xỉ 75,8% (kết nối liên thông 1 DVC đến địa phương và 7 DVC với Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn). Đã tích hợp, cung cấp 33 TTHC (48 DVCTT mức độ mức độ 3, 4 trong đó 19 DVCTT mức độ 4, đạt tỷ lệ ~ 39,6%), tiếp tục tích hợp thêm các DVCTT còn lại trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Hiện nay, các lĩnh vực đã hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, từng bước cập nhật quy trình điện tử, tái cấu trúc quy trình giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống một cửa điện tử của Bộ, gồm: Lĩnh vực môi trường, lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực địa chất và khoáng sản và đánh giá trữ lượng khoáng sản, lĩnh vực biển và hảo đảo (giao khu vực biển).

Đồng thời, Bộ đang tiếp tục đôn đốc các lĩnh vực khác, rà soát, hoàn thiện để trình thẩm định và hoàn thành ban hành trong năm 2022 gồm: cấp chứng chỉ định giá đất, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, cấp phép nhận chìm lĩnh vực biển và hải đảo…

Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ (https://dichvucong.monre.gov.v...) vận hành đáp ứng các tiêu chí, yêu cầu theo quy định; kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tính từ 15/12/2021 - 14/3/2022, tổng số hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử đã tiếp nhận, xử lý theo hình thức DVCTT mức độ 3, 4 là 748 hồ sơ. Bộ đã xây dựng dự thảo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ phù hợp với yêu cầu, quy định; xây dựng, cung cấp giải pháp để người dân, doanh nghiệp thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức khác nhau; tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị quý I năm 2022: Đến nay, Bộ đã tiếp nhận 21 phản ánh, kiến nghị qua Cổng dịch vụ công quốc gia (đang xử lý 15 kiến nghị; chuyển cơ quan khác xử lý vì không thuộc thẩm quyền 6 kiến nghị).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, Bộ TN&MT cho biết, sẽ tăng cường đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022; bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2022.

Tiếp tục theo dõi, tổng hợp thông tin các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh về các lĩnh vực liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ; tổng hợp, xử lý các vấn đề được báo chí, dư luận phản ánh về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ. Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT.

2-4-.jpg

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ TN&MT

Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai xây dựng, trình ban hành VBQPPL theo Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL, Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ…

Về cải cách TTHC,thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC; tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, trình ban hành các quy định, TTHC trong dự thảo VBQPPL, đặc biệt là trong dự thảo Thông tư của Bộ trưởng nhằm bảo đảm tuân thủ Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành VBQPPL; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi Thông tư sửa đổi số 29/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chế độ báo cáo định kỳ hằng năm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị công bố TTHC trong các văn bản quy phạm pháp luật có thời hạn; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC theo hướng liên thông.

Ngoài ra, duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của Bộ; kiểm tra việc giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tài nguyên và Môi trường cải cách thủ tục hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO