--Quảng cáo---

Báo Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2021

Xã hội - Báo TNMT - 11:52 29/06/2021

(TN&MT) - Thực hiện Công văn số 3350 /BTNMT-TCCB, ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đồng ý triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Báo Tài nguyên và Môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc tuyển viên chức vào làm việc tại một số đơn vị trực thuộc Báo, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

 

          - Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Viên chức hiện hành, được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;  

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020.

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

- Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học

2. Nhu cầu tuyển dụng: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

3. Yêu cầu về trình độ

Tất cả các vị trí tuyển dụng yêu cầu người dự tuyển phải đảm bảo trình độ từ đại học trở lên theo chuyên ngành đào tạo.

4. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

- Ghi chú: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

+ Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận Phiếu và hồ sơ dự tuyển là 30 ngày: Từ ngày 29/6/2021 đến ngày 29/7/2021 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 1, Trụ sở Báo Tài nguyên và Môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển: 500.000đ/người (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016).

6. Thời gian, địa điểm hướng dẫn nội dung, quy định xét tuyển

Thời gian dự kiến phổ biến nội dung, quy định xét tuyển: 08h30 ngày 04/8/2021; Thời gian Khai mạc kỳ xét uyển (từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 15 phút ngày 25/8/2021; địa điểm: Hội trường tầng 8 Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

7. Hình thức, nội dung, thời gian xét tuyển

- Hình thức tuyển dung: Xét tuyển

- Nội dung: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển theo 02 vòng như sau:

a. Vòng 1:

- Thời gian dự kiến kiểm tra Phiếu dự tuyển: Từ ngày 04/8/2021 đến ngày 06/8/2021. Sau khi có kết quả tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ có thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Nội dung: Xét điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm thì người đăng ký dự tuyển được đề nghị tham dự thi vòng 2.

- Địa điểm: Hội trường tầng 8 Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

b. Vòng 2:

- Thời gian dự kiến xét tuyển: Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 8 năm 2021; thời gian buổi sáng từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ).

 - Địa điểm: Hội trường tầng 8 Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường (Lô                                                                                          

E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Nội dung: Phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra kiến thức chung về chuyên ngành, kỹ năng, trình độ và khả năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm; sự hiểu biết về pháp luật hiện hành: Luật Viên chức, Luật Báo chí; Luật Kế toán; Luật thuế; Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và các văn bản hướng dẫn thực hiện; các nội dung liên quan đến chuyên Ngành/ chuyên ngành tuyển dụng.

(Thời gian xét tuyển vòng 2 sẽ có thông báo nếu có thay đổi)

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

Lưu ý:

- Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển không đầy đủ thông tin theo quy định.

- Không trả lại lệ phí xét tuyển và Phiếu, hồ sơ dự tuyển sau khi thí sinh đã hoàn tất thủ tục nộp.

Thông tin liên hệ

- Thông báo này được đăng trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.baotainguyenmoitruong.vn). (Các thông tin cụ thể về việc tuyển dụng sẽ được thông báo, cập nhật trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.baotainguyenmoitruongvn) và niêm yết tại trụ sở Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường (Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Văn phòng Báo Tài nguyên và Môi trường, Điện thoại 0243.782.3996, số máy lẻ: 204; điện thoại di động: 0975945558 (Ông Phạm Văn Khải)

- Thí sinh trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí hoặc chuyển qua đường bưu điện theo thời gian và địa điểm nêu trên.

* Đề đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, nếu có thay đổi về thời gian dự kiến xét tuyển viên chức nêu trong kế hoạch này, Báo Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông báo trên báo điện tử Báo Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: http://www.baotainguyenmoitruong.vn)./.(Thông tin chi tiết; Phiếu dự tuyển đính kèm)                                                    

BÁO TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                                                                                                                                           Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

................... ,... ngày....... tháng...... năm             

 

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

__________

Vị trí dự tuyển(1): ............................................................................

     Đơn vị dự tuyển(2): ..........................................................................

     I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên: .........................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................Nam(3)  󠅒 □ Nữ 󠅒□

Dân tộc: ........................... Tôn giáo: ................................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ................ Ngày cấp: ....... Nơi cấp: ...........................

Số điện thoại di động để báo tin: .......................... Email: ..........................................................

Quê quán: ....................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ................................................................................

Tình trạng sức khoẻ: ...................., Chiều cao: .................., Cân nặng: ........... kg

Thành phần bản thân hiện nay: ...........................................................................

Trình độ văn hoá: ................................................................................................

Trình độ chuyên môn: .........................................................................................

 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội.......)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ...............................................................................

Miễn thi tin học do: ....................................................................................

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ:...........................................................................

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

......................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ

PHỤ LỤC

Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021

(Kèm theo Thông báo số 55 /TB-BAOTN&MT ngày 29 tháng 6 năm 2021

của Báo Tài nguyên và Môi trường )

 

STT

Đơn vị cần tuyển dụng

Vị trí tuyển việc làm/tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ngành/chuyên ngành

Số chỉ tiêu cần tuyển

1

2

3

4

5

6

7

1

Văn phòng

Kế toán viên

- Ghi chép, tính toán, tổng hợp và phân tích số liệu kế toán; lập báo cáo, kế hoạch tài chính, kế toán, lưu trữ tài liệu kế toán.

- Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí thuộc phần việc được giao thực hiện.

- Có khả năng tiếp thu, sử dụng CNTT, phần mềm kế toán, chứng từ, giao dịch điện tử...

- Thực hiện cung cấp, bảo mật thông tin kế toán theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tế công việc.

+ Nắm vững Luật Ngân sách, Luật Kế toán, Luật Thuế và các cơ chế chính sách hiện hành.

Đại học trở lên

 

Ngành/ chuyên ngành kế toán, Tài chính

 

 

 

02

Văn thư – lưu trữ

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về công tác văn thư; hướng dẫn công tác văn thư tại cơ quan.

- Thực hiện thành thạo công việc liên quan đến nghiệp vụ văn thư - lưu trữ; các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Ứng dụng KHCN; lưu trữ các văn bản… đi, đến và lưu chiểu báo chí theo quy định...

- Đảm bảo kỹ năng cứng; kỹ năng phân tích, kiểm tra, đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác văn thư - lưu trữ… Tinh thần trách nhiệm và thái độ lịch sự, tôn trọng đồng nghiệp và khách đến làm việc…

 

 

 

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Văn thư – lưu trữ

01

 

 

 

Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các phòng và tương đương thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, hoạt động nghiệp vụ của cơ quan;  - - Phụ trách toàn bộ mạng điện tử (mạng LAN), đề xuất việc mua, bán thiết bị và dịch vụ thông tin.

- Quản lý, kiểm tra, giám sát và thực hiện việc lắp đặt, bảo hành, bảo trì các thiết bị tin học, thiết bị công nghệ - thông tin, điện tử phục vụ chung chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan; quản lý hồ sơ công việc, làm việc trên môi trường điện tử...

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác có nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, theo dõi triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo mạng của cơ quan luôn thông suốt, đề xuất các biện pháp đảm bảo mạng internet nội bộ...

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành công nghệ thông tin; Ký thuật viễn thông; Khoa học máy tính

01

2

Phòng Thư ký - Biên tập

Biên tập viên

- Khai thác các nguồn tư liệu, tài liệu, tin, bài…; Biên tập tác phẩm báo chí theo kế hoạch và yêu cầu của đơn vị

- Thành thạo thực hiện các thể loại tin, bài trên các ấn phẩm. Có khả năng biên tập, lên kế hoạch cho các ấn phẩm.

- Có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị để thực hiện công việc. Có kỹ năng viết, thâm nhập thực tế, khai thác thông tin xã hội, thông tin ngành

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Báo chí; Văn học

02

Họa sĩ

Thực hiện tác phẩm mỹ thuật, thiết kế mỹ thuật… có ý tưởng sáng tạo, đảm bảo quy trình hoàn thành tác phẩm được giao, (thiết kế mặt báo đảm bảo nội dung, hình thức theo sự phân công)

 

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Mỹ thuật

01

3

Phòng Phóng viên

Phóng viên

- Xây dựng kế hoạch, đề tài theo chuyên đề; viết tin, bài; chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra.

- Có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị để thực hiện công việc. Có kỹ năng viết, thâm nhập thực tế, khai thác thông tin xã hội, thông tin ngành

- Có khả năng mở rộng các mối quan hệ, hợp tác tại địa phương

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Báo chí; Văn học

02

4

Phòng Báo Điện tử

Phóng viên

- Xây dựng kế hoạch, đề tài theo chuyên đề; viết tin, bài; chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra.

- Có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị để thực hiện công việc. Có kỹ năng viết, thâm nhập thực tế, khai thác thông tin xã hội, thông tin ngành

- Có khả năng mở rộng các mối quan hệ, hợp tác tại địa phương

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Báo chí; Văn học

02

5

Phòng Kinh tế và truyền thông

Phóng viên

- Xây dựng kế hoạch, đề tài theo chuyên đề; viết tin, bài; chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra.

- Có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị để thực hiện công việc. Có kỹ năng viết, thâm nhập thực tế, khai thác thông tin xã hội, thông tin ngành

- Có khả năng mở rộng các mối quan hệ, hợp tác tại địa phương

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Báo chí; Truyền thông

 

           03

 

6

Trung tâm Phát thanh - Truyền hình

Đạo diễn Truyền hình

- Xây dựng, đánh giá, phân tích, xử lý kịch bản… phục vụ dàn dựng tác phẩm

- Xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp sản xuất Truyền hình, videoclips…Biên tập và tổ chức xuất bản tác phẩm báo chí; giám sát và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý.

   

Đại học trở lên

 

Ngành/chuyên ngành đạo diễn; Truyền hình   

01

7

Văn phòng đại diện miền núi phía Bắc

Phóng viên

- Xây dựng kế hoạch, đề tài theo chuyên đề; viết tin, bài; chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra.

- Có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị để thực hiện công việc. Có kỹ năng viết, thâm nhập thực tế, khai thác thông tin xã hội, thông tin ngành

- Có khả năng mở rộng các mối quan hệ, hợp tác tại địa phương

Đại học trở lên

 

Ngành/chuyên ngành Báo chí; Văn học

03

 

 

8

Văn phòng đại diện miền Trung

Phóng viên

- Xây dựng kế hoạch, đề tài theo chuyên đề; viết tin, bài; chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra

- Có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị để thực hiện công việc. Có kỹ năng viết, thâm nhập thực tế, khai thác thông tin xã hội, thông tin ngành.

- Có khả năng mở rộng các mối quan hệ, hợp tác tại địa phương

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Báo chí; Văn học

03

9

 

Văn phòng đại diện miền Nam

Phóng viên

- Xây dựng kế hoạch, đề tài theo chuyên đề; viết tin, bài; chụp ảnh và quay phim các loại tin, phóng sự, điều tra

- Có khả năng phối hợp tốt với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị để thực hiện công việc. Có kỹ năng viết, thâm nhập thực tế, khai thác thông tin xã hội, thông tin ngành.

- Có khả năng mở rộng các mối quan hệ, hợp tác tại địa phương

Đại học trở lên

Ngành/chuyên ngành Báo chí; Văn học

04

 

                                                                                                                                                                                                                                      TỔNG BIÊN TẬP

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                         Hoàng Mạnh  Hà

 

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO