Tài nguyên

Bạc Liêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Lê Hùng 28/09/2023 - 16:08

(TN&MT) - Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Nghị quyết 24-NQ/TW), tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT), góp phần phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Kết quả nổi bật

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT theo Nghị quyết 24-NQ/TW đã đề ra, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, địa phương; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống thiên tai, ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT đến cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân; đồng thời, huy động các nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh.

a2-bai-bl-1-.jpg
Hoạt động BVMT được các cấp, các ngành, đoàn thể, người dân quan tâm thực hiện

Theo Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, trong công tác quản lý đất đai, tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện đồng bộ theo các quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, từng cấp, đảm bảo 100% dự án sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất luôn dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của địa phương.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng đất, tỉnh Bạc Liêu đã tập trung thực hiện hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính của 7/7 đơn vị hành chính cấp huyện; hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính theo hệ tọa độ Quốc gia VN 2000 của 64/64 xã, phường, thị trấn thuộc 7/7 đơn vị hành chính cấp huyện với tổng diện tích trên 193.957,5ha; trong đó, tỷ lệ 1/500 là 2.634 ha, tỷ lệ 1/1.000 là 3.633,4ha, tỷ lệ 1/2.000 là 31.177,4ha, tỷ lệ 1/5.000 là 156.512,7ha; tỷ lệ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt 98,2% diện tích cần cấp.

Tỉnh Bạc Liêu cũng đã tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/04/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tính đến cuối tháng 5/2023, tỉnh Bạc Liêu đã xử lý dứt điểm 4/5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, còn lại 1 cơ sở là bãi chôn lấp rác thải tại huyện Hòa Bình đang được các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục thi công để sớm xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường tại cơ sở này.

Tỉnh Bạc Liêu còn tập trung quan trắc môi trường không khí hàng năm ở các đô thị, khu vực đông dân cư và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo quy định, nhằm đánh giá tình hình ô nhiễm bụi để kịp thời xử lý, đảm bảo sức khỏe cho người dân; triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều tra đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất các giải pháp BVMT tại các xã theo tiêu chí nông thôn mới; xây dựng và triển khai các mô hình quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; xây dựng các báo cáo chuyên đề đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn để đề xuất giải pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường; góp phần làm cho môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp, bền vững.

Về công tác ứng phó BĐKH, tỉnh Bạc Liêu đã lồng ghép mục tiêu ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT vào trong quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2050, bao gồm phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương; đồng thời, trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đều có đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp về BVMT và ứng phó BĐKH để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng phó BĐKH cho các cán bộ quản lý từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, đặc biệt là vùng thường xuyên và có nguy cơ bị ảnh hưởng của BĐKH để cùng chủ động chuẩn bị các phương án phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai tại địa phương.

Nhiệm vụ trọng tâm

Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả đánh giá tác động môi trường. Từ năm 2013 đến năm 2022, tỉnh Bạc Liêu đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT chi tiết, giấy phép môi trường đối với 284 dự án, cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm, quan trắc định kỳ và hoạt động BVMT của cơ sở doanh nghiệp; khuyến khích các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đầu tư thay thế, đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

a1-bai-bl-1-.jpg
Tỉnh Bạc Liêu đang tập trung phát triển điện gió ven biển.

Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu cũng đã thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 21/10/2019 về việc giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 23/10/2020 về việc tăng cường quản lý, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT, tỉnh Bạc Liêu đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp và người dân trong các hoạt động thích ứng BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện BVMT; tiếp tục tuyên truyền, tạo ý thức của cộng đồng trong sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, năng lượng; đề cao, coi trọng nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường, thích ứng với BĐKH; coi rác thải là tài nguyên, tăng cường tái chế, tái sử dụng.

Tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ, nhất là khuyến khích nghiên cứu khoa học về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và BVMT; tập trung tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách về BVMT và khuyến khích các cơ sở dịch vụ công ích, các mô hình hợp tác xã thu gom và xử lý rác thải, các mô hình tự quản về BVMT; thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án về lĩnh vực BVMT, đặc biệt là xử lý chất thải và cải thiện cũng như nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạc Liêu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 24-NQ/TW: Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO