Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng nhiều giải pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 – 2025

Linh Nga| 10/07/2020 12:59

(TN&MT) - Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, do sức ép của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nên tỉnh đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường. Do đó, nhằm đảm bảo chất lượng môi trường, kiểm soát được nguồn ô nhiễm, Sở TN&MT đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và nhiều giải pháp bảo vệ môi trường để tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

Chú trọng đầu tư hạ tầng kỹ thuật

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thời gian qua, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, cải thiện, khắc phục ô nhiễm và tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển bền vững, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp thực hiện quản lý, bảo vệ môi trường; đồng thời, quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật để bảo vệ môi trường.

Cụ thể, trong giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành 29 văn bản trong công tác chỉ đạo, điều hành về bảo vệ môi trường; đồng thời, quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2 Khu xử lý chất thải rắn tập trung là Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên với diện tích hơn 137 ha để thu hút các dự án xử lý các loại chất thải; khu xử lý chất thải tại Láng Dài, huyện Đất Đỏ với diện tích 20 ha để xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện.

Cơ quan chức năng Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên quan trắc chất lượng nước để kiểm soát ô nhiễm môi trường

Bên cạnh đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị TP. Vũng Tàu giai đoạn 1, công suất xử lý 22.000 m3/ngày đêm; đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2 khu chế biến hải sản tập trung Lộc An, Bình Châu với quy mô 72 ha; 1 cụm công nghiệp Hoà Long với quy mô 30 ha, để di dời các cơ sở chế biến hải sản, cơ sở sản xuất hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao cho Sở TN&MT đầu tư, vận hành 3 trạm quan trắc tự động không khí xung quanh tại TP. Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ và thực hiện công bố thông tin quan trắc tự động trên màn hình LED công cộng để người dân, doanh nghiệp chủ động theo dõi được chất lượng không khí; đầu tư, vận hành 6 trạm quan trắc nước mặt tự động tại các hồ cấp nước sinh hoạt của tỉnh.

Qua đó, đến nay, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt một số kết quả khả quan như: Kiểm soát chặt chẽ nước thải từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bảo vệ nghiêm ngặt, chặt chẽ nguồn nước các hồ cấp nước sinh hoạt, như: Đá Đen, Sông Ray…; kịp thời cải thiện, khắc phục ô nhiễm khu vực đầm nước Cống số 6, không để ảnh hưởng đến hoạt động nuôi thuỷ sản lồng bè trên sông Chà Và.

Đồng thời, xử lý triệt để 28/28 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải khí thải, nước thải lớn và chất lượng các hồ cấp nước sinh hoạt, các sông thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục; các điểm nóng về môi trường thường xuyên được rà soát, xử lý, dần kiểm soát tốt; công tác quan trắc môi trường và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường được tăng cường.

Tập trung nguồn lực bảo vệ môi trường

Theo ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, hiện nay, công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, đến nay, tất các địa phương, trừ huyện Côn Đảo, đã xây dựng kế hoạch xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường, song việc thực hiện còn chưa quyết liệt, các điểm đen về môi trường vẫn chưa được xóa, giảm; một số điểm đen môi trường tồn tại trong thời gian dài chưa được giải quyết như: khu vực ao Hải Hà; khu vực Cửa Lấp; kênh thoát nước Rạch Bà; các khu vực tập kết rác thải sinh hoạt tự phát.

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, việc thực hiện lộ trình chuyển đổi hình thức xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hiện nay sang hình thức xử lý bằng công nghệ đốt, tái chế, phát điện còn chậm so với kế hoạch đề ra; việc đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Côn Đảo chậm, dẫn đến tồn đọng khoảng 70.000 tấn tại khu vực Bãi Nhát chưa được xử lý đang gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, do chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữ các ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường đã được xác định; một số địa phương, nhất là cấp xã chưa thực sự nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường dẫn đến vẫn còn tình trạng các cơ sở xây dựng trái phép, hoạt động gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý kịp thời.

Ngoài ra, nhận thức, ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường một số cơ sở sản xuất còn hạn chế, nặng về lợi nhuận, chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường..., nên dẫn đến tình hình ô nhiễm môi trường ở một số nơi, khu vực vẫn chưa được khắc phục dứt điểm như: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; hoạt động chế biến hải sản tại Tân Hải, Cửa Lấp; hoạt động chăn nuôi heo quy mô nông hộ; hoạt động các cơ sở sản xuất trong khu dân cư.

Để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm môi trường và tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà giai đoạn 2021 - 2025, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung nguồn lực thực hiện để xóa, giảm các điểm đen môi trường, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt; tập trung thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi chôn lấp rác thải sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện.

Đồng thời, tập trung thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Côn Đảo; tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện, khắc phục ô nhiễm một số nơi, khu vực như: Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; Hoạt động chế biến hải sản tại Tân Hải, Cửa Lấp; hoạt động chăn nuôi heo quy mô nông hộ; hoạt động các cơ sở sản xuất trong khu dân cư.

Ngoài ra, thực hiện các giải pháp để nâng cao kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số quản trị môi trường; đầu tư các dự án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt từ các đô thị Vũng Tàu (giai đoạn 2), Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Điền - Long Hải, Long Sơn - Gò Găng, Côn Đảo; nâng cao vai trò, trách nhiệm về quản lý, bảo vệ môi trường ở cấp cơ sở, nhất là chính quyền cấp xã.

Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, giải pháp quan trọng nhất để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường nêu trên đòi hỏi cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự quản lý thống nhất, đồng bộ của các ngành, chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của toàn thể nhân dân.

Do vậy, thời gian tới, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt trong toàn hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường theo tinh thần của Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23/3/2018 của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện quyết liệt, có trách nhiệm các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Tỉnh ủy theo phân công, phân cấp. Người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương các cấp chịu trách nhiệm theo phân cấp quản lý trước UBND tỉnh nếu để các tổ chức, cá nhân hoạt động gây ô nhiễm môi trường mà không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu về môi trường trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục xây dựng phương án, trình UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Trong đó, Sở sẽ tập trung đầu tư, quản lý vận hành hệ thống quan trắc tự động nước thải, khí thải nhằm chủ động trong việc giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường; tiếp tục thực hiện công khai thông tin quan trắc môi trường không khí xung quanh ở các đô thị.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt nhằm xóa, giảm các điểm “đen” về môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nười dân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; tập trung kiểm tra thường xuyên, đột xuất tại các điểm “nóng” về môi trường để kịp thời đề xuất xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng nhiều giải pháp bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 – 2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO