Bà Rịa - Vũng Tàu: xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh

14/03/2019 14:05

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại trong quản lý đất đai. Để quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện trong thời gian tới.

br1
Bà Rịa - Vũng Tàu có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh nên diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình ngày càng lớn

Nhiều kết quả nổi bật

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai kịp thời, nghiêm túc chỉ đạo thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã  kịp thời ban hành các quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị định, Thông tư theo phân cấp, đồng thời rà soát bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù hợp hoặc đã hết hiệu lực.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai được các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện thường xuyên, trọng tâm; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh; góp phần đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp; nâng cao hiệu qua sử dụng đất. Công tác lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục quy định.

Đến nay, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND tỉnh đã chỉ đạo lập, thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện ngay sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh được Chính phủ phê duyệt. Thực hiện công bố công khai và đảm bảo đúng quy trình, trên cơ sở lồng ghép các quy hoạch ngành khác.

Bên cạnh đó, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện từng bước được nâng cao về chất lượng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đảm bảo đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của địa phương.

Công tác tiếp đân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực, các vụ việc khiếu nại, kiến nghị phát sinh được xử lý, giải quyết kịp thời, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, phức tạp kéo dài; tình hình khiếu kiện đông người đã được kiểm soát, không phát sinh “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do đội ngũ làm công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo còn hạn chế về số lượng, còn thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, cần có những chủ trương thích hợp để nâng cao hơn nữa năng lực của dội ngũ thanh tra như tăng thêm biên chế, được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo hoàn thành tốt công việc, nhiệm vụ được giao.

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại địa phương này còn chậm. Hiện nay, chưa có phần mềm áp dụng chung cho cả hệ thống từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện và xã, do đó ảnh hưởng đến chất lượng công tác xây dụng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

br2
Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo siết chặt quản lý việc phân lô bán nền trái quy định tại tất cả các địa phương trên toàn tỉnh

Tăng cường nhiều giải pháp

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đổi mới công tác lập quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tiếp cận phương pháp tiên tiến. Thực hiện quản lý đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt; tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý đất đai.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích còn lại chưa được cấp giấy. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp; giải quyết kịp thời, hiệu quả các trường hợp khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai.

Bên cạnh đó, tạo quỹ đất hợp lý để phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn. Tăng cường đầu tư phát triển theo hướng ưu tiên những dự án, công trình có tính cấp thiết phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và đáp ứng nhu cầu phát triển  kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai thực hiện đồng bộ các thủ tục về lập và thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản, đặc biệt là tập trung giải quyết tốt các vướng mắc trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng  mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư.

Trong thời gian tới, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý đất đai cấp xã.

Song song đó, thường xuyên tổ chức tập huấn và đưa vào sử dụng rộng rãi các phần mềm phục vụ cho ngành tài nguyên và môi trường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai, đặc biệt là công nghệ quản lý, khai thác bộ bản đồ và hồ sơ địa chính để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đất đai được chính xác, kịp thời và đạt hiệu quả cao.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm kịp thời phát hiện, bổ sung và điều chỉnh các cơ chế chính sách còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn; phát huy dân chủ ở cơ sở, gải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người dân; biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện.

Đối với công tác tái định cư, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chủ động tạo quỹ đất tái định cư đảm bảo đủ nhu cầu giải phóng mặt bằng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, khuyến khích cá hộ nhận tiền bồi thường về đất, nhận tiền hỗ trợ tự lo chỗ ở, sau đó tự mua nhà, đất; hạn chế việc bố trí tái định cư bằng đất; đẩy mạnh việc xây dựng các khu chung cư cao tầng để bố trí tái định cư, tiến tới việc bố trí tái định cư bằng đất đối với các khu vực ngoài đô thị; cho phép hộ có đất bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở được ghi nợ hoặc trả góp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà, quyền thuê nhà; được từ chối vào các khu tái định cư nếu khu tái định cư không đảm bảo các điều kiện như đã thông báo và niêm yết công khai; được cung cấp mẫu thiết kế nhà miễn phí.

Đặc biệt, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, tăng cường sự tham gia của các cơ quan tư pháp, nhất là cơ quan công an tiếp cận dự án ngay từ khi công bố chủ trương thu hồi cho đến khi bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cư. Đối với các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc lấn chiếm quỹ đất do Nhà nước quản lý, đề nghị chấm dứt việc công nhận các mốc thời gian xác định việc lấn chiếm của người dân làm cơ sở công nhận cho người dân nhằm đảm bảo ổn định công tác quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý cũng như phát triển các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO