Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả

Linh Nga| 05/01/2023 09:10

(TN&MT) - Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về tài nguyên và môi trường. Đến nay, hầu hết các lĩnh vực đều đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt, lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản có nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đạt được nhiều kết quả nổi bật

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022, Sở TN&MT đã tham mưu Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 14/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Sở TN&MT cũng đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho 8/8 đơn vị cấp huyện; kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 8/8 đơn vị cấp huyện.

14-1-.jpg

Bà Rịa - Vũng Tàu thường xuyên vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước theo dõi, giám sát chất lượng nguồn tài nguyên nước trên địa bàn

“Năm 2023, mục tiêu trọng tâm của Sở TN&MT là tiếp tục phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển; đồng thời, BVMT và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương”.

Ông Nguyễn Văn Hải

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở TN&MT còn tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND quy định giá đất bồi thường đất ở là giá đất của Nhà nước nhân với hệ số tại thời điểm giao đất. Đây là một điểm mới quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất, đảm bảo quyền lợi và ổn định cho cuộc sống của người dân.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hiện nay, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã từng bước đi vào nền nếp và đã đạt được một số kết quả nhất định. Điển hình là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất luôn đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, đến nay, tổng diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 170.771,56/173.093,46ha, đạt tỷ lệ 98,66%.

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT), Sở TN&MT đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 4/4/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng đã chủ động thực hiện công tác kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến nay, các chỉ tiêu về môi trường được giao đều đạt kết quả cao.

Trong đó, tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đều xử lý nước thải đạt quy chuẩn chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất xây dựng mới áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp thông thường thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 96%...

Sở TN&MT cũng đã tăng cường kiểm tra, nắm bắt rõ các điểm “đen” và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, cải thiện, khắc phục. Cụ thể, Sở TN&MT đã làm việc với từng địa phương để hướng dẫn rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xử lý các điểm đen về môi trường. Theo đó, toàn tỉnh có 66 điểm đen, gồm 36 điểm đen là hoạt động của các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi và 30 điểm đen công cộng. Đến nay, đã có 6 địa phương hoàn thành kế hoạch xử lý các điểm đen về môi trường, không có phát sinh điểm đen mới.

Với lĩnh vực khoáng sản, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 976/QĐTTg ngày 11/8/2022 phê duyệt “Khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; rà soát, báo báo UBND tỉnh về nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, Sở TN&MTcòn phối hợp với các sở, ngành chức năng và các địa phương triển khai khoảng 191 đợt kiểm tra về công tác khai thác khoáng sản. Kết quả kiểm tra đã phát hiện 7 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 546 triệu đồng.

Tập trung hoàn thành các mục tiêu

Ông Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Năm 2023, mục tiêu trọng tâm của Sở TN&MT là tiếp tục phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực phát triển; đồng thời, BVMT và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

14-2-.jpg

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ công khai phương án sử dụng đất cấp tỉnh, phân bổ và khoanh vùng chức năng theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện

Để thực hiện tốt, mục tiêu đề ra, đối với lĩnh vực đất đai, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất; tiếp tục đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thi hành Luật Đất đai 2013; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000, 1/5000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với khu vực sử dụng bản đồ số hóa trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch đấu giá đất với 5 khu đất, diện tích 116,4ha.

Đối với lĩnh vực môi trường, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo vệ nghiêm ngặt, bảo đảm an ninh, an toàn các nguồn nước cấp sinh hoạt; phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý các điểm đen về môi trường và di dời các cơ sở sản xuất phù hợp với tiêu chí theo Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác BVMT các dự án đầu tư trong cụm công nghiệp; đồng thời, thực hiện chuyển đổi chôn lấp rác thải sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về thực hiện pháp luật BVMT.

Về lĩnh vực tài nguyên nước, Sở TN&MT sẽ tập trung triển khai kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với các nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời, công bố dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh; tham mưu ban hành danh mục ao hồ, sông suối không được san lấp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh và xây dựng phương án cắm mốc chi tiết; thực hiện dự án rà soát, điều chỉnh mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; thường xuyên vận hành mạng quan trắc tài nguyên nước để theo dõi, giámsát nguồn tài nguyên nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường: Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO