Bà Rịa - Vũng Tàu: Phấn đấu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn “điểm đen”ô nhiễm môi trường

Linh Nga| 09/11/2022 11:01

(TN&MT) - Để tiến tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 sẽ xóa bỏ hoàn toàn các “điểm đen” ô nhiễm môi trường hiện có và không để phát sinh điểm mới trên địa bàn tỉnh, đồng thời xử lý triệt để vấn đề rác sinh hoạt tại huyện Côn Đảo, cả hệ thống chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang vào cuộc quyết liệt, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Đạt nhiều kết quả nổi bật

Nhiều năm qua, công tác BVMT luôn được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm hàng đầu, song song với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, cải thiện, khắc phục ô nhiễm và tạo bước chuyển biến căn bản trong BVMT, ngày 23/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 27-CT/TU về công tác BVMT. Đây là chủ trương, định hướng rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT của địa phương.

14-1-.jpg

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo.

Xác định được tầm quan trọng của Chỉ thị 27-CT/TU, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU với 32 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, UBND tỉnh cũng đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương quán triệt, xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ để tổ chức thực hiện.

Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đến nay, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, việc kiểm soát các nguồn thải đã được thực hiện chặt chẽ hơn, hiện 12/15 khu công nghiệp, 4 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung và đầu tư hệ thống quan trắc tự động nước thải theo quy định.

Bên cạnh đó, tất cả các khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tạm, không hợp vệ sinh đã được đóng cửa; chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh (ngoại trừ Côn Đảo) đã được thu gom, chôn lấp hợp vệ sinh tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ); chất thải rắn công nghiệp thông thường đã được thu gom, chuyển giao cho các cơ sở xử lý chất thải có giấp phép để xử lý theo quy định; chất thải y tế nguy hại đã được xử lý theo mô hình tập trung; chất thải công nghiệp nguy hại (bụi lò thép) cũng đã được thu gom, xử lý tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 (TX. Phú Mỹ).

Song song đó, tỉnh cũng hoàn thành xây dựng bản đồ khoanh vùng bảo vệ hồ chứa nước sinh hoạt; cắm mốc xác định hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi; ban hành danh mục các loại hình dự án không hoặc hạn chế thu hút đầu tư khu vực thượng nguồn các hồ cấp nước sinh hoạt; quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các hồ cấp nước sinh hoạt, các sông thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục.

Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xử lý triệt để 28/28 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường được nhận diện, xử lý. Hiện trên địa bàn tỉnh còn 6 “điểm nóng” ô nhiễm môi trường, tuy nhiên, các “điểm nóng” về môi trường này cơ bản đã được cải thiện, kiểm soát chặt chẽ và có chuyển biến tích cực.

Triển khai nhiều giải pháp

Theo nhận định của Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt chậm được thực hiện; hoạt động của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) còn bất cập, nước thải, khí thải của một số nhà máy xử lý chất thải vẫn bị phát tán ra bên ngoài, gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; rác thải tồn đọng ở khu vực Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) chưa được xử lý triệt để...

14-2-.jpg

Khu vực sông Cửa Lấp - một “điểm đen” ô nhiễm môi trường tồn tại trong thời gian dài cần được xóa bỏ thời gian tới.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 98% chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% các điểm ô nhiễm môi trường hiện có được xóa bỏ và không để phát sinh điểm mới, xử lý triệt để vấn đề rác sinh hoạt tại Côn Đảo, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện đang lên Kế hoạch hành động BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện quyết liệt các giải pháp về BVMT.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác BVMT, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu theo Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch hành động BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tập trung hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, thúc đẩy triển khai đưa vào hoạt động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt trong Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xử lý dứt điểm lượng rác thải tồn đọng tại khu vực Bãi Nhát, huyện Côn Đảo.

Cùng với đó, tăng cường rà soát quy hoạch và triển khai đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, bảo đảm sớm hoàn thành đáp ứng được yêu cầu quản lý, vận hành theo quy định; đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải, khí thải nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp như: tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát, thanh tra, kiểm tra, công tác BVMT theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các khu, cụm công nghiệp, các công ty xí nghiệp có nguồn thải lớn có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên tại khu đất kêu gọi dự án Nhà máy xử lý rác Côn Đảo, đảm bảo các điều kiện về đất đai để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; hoàn thiện Quy định Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên và lựa chọn nhà đầu tư; cập nhật thường xuyên thông tin dữ liệu về môi trường; phấn đấu đảm bảo tỉ lệ chất thải sinh hoạt ở đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm, kiên quyết di dời, chấm dứt hoạt động các cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường, cơ sở không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải hoặc có hệ thống xử lý nước thải, khí thải nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; tổ chức di dời các loại hình sản xuất kinh doanh vào các khu vực quy hoạch, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, đô thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp và người dân về công tác BVMT.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Phấn đấu đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn “điểm đen”ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO