Bà Rịa - Vũng Tàu: Đánh giá kết quả truyền thông về TN&MT 2022

Linh Nga| 29/09/2022 12:14

(TN&MT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có Quyết định số 2956/QĐ-UBND ban hành khung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông về tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

truyen-thong-bvmt-anh-da-sua-.jpg
Một hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, khung tiêu chí, gồm: Đánh giá, chấm điểm; tự đánh giá, chấm điểm và xây dựng báo cáo; phân loại kết quả thực hiện và sử dụng kết quả đánh giá. Đồng thời, khung tiêu chí phải đảm bảo khách quan, logic về số liệu và độc lập trong quá trình triển khai đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông 2022.

Bên cạnh đó, đề cao vai trò tự đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông năm 2022 của các cơ quan, đơn vị có liên quan ở các cấp; thông tin, dữ liệu phục vụ thực hiện đánh giá kết quả thực hiện phải đầy đủ, kịp thời, trung thực, minh bạch và đảm bảo tính khoa học; kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông năm 2022 phải được công khai và được lưu trữ khoa học, hệ thống.

Để thực hiện tốt các mục tiêu mà khung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác hoạt động truyền thông về TN&MT năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đề ra, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị các Sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ truyền thông được phân công thực hiện tại Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và BVMT trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tự tổ chức khảo sát, chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện theo khung tiêu chí thuộc nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công năm 2022 bằng hình thức phiếu khảo sát đối với các nhiệm vụ truyền thông được giao phân công thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá để đảm bảo phù hợp với ngành, lĩnh vực được phân công, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất điều chỉnh các tiêu chí đánh giá gửi Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cập nhật vào khung tiêu chí năm 2023.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố dựa trên cơ sở đánh giá kết quả, phân loại hoàn thành nhiệm vụ truyền thông về TN&MT năm 2022 tiếp tục xây dựng Kế hoạch truyền thông về TN&MT năm 2023 đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch và kết quả đánh giá về Sở TN&MT trước ngày 15/12/2022 để Sở TN&MT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và BVMT năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Đánh giá kết quả truyền thông về TN&MT 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO