90 mùa Xuân có Đảng

Trường Xuân| 25/01/2020 00:48

(TN&MT) - Một năm khởi đầu từ mùa Xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ - tuổi trẻ là mùa Xuân của nhân loại. Và cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện ra đời đúng vào ngày khởi đầu của mùa Xuân, ngày 3/2/1930. Bước sang năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 90 mùa Xuân (3/2/1930 - 3/2/2020).

1. Từ khi thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có một lợi ích duy nhất là cho dân tộc, cho Tổ quốc và cho Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Thấu hiểu được tôn chỉ, mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân ta luôn tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ kính yêu. Niềm tin mãnh liệt ấy đã nhân lên thành sức mạnh, để từ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng nước ta, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc, một dấu mốc trọng đại trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, mở ra bước ngoặt lớn, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa thời đại to lớn, cổ vũ mạnh mẽ Nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh giành quyền độc lập, tự do, mở đầu giai đoạn sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.Sự nghiệp kháng chiến trường kỳ kéo dài trong suốt chín năm của Nhân dân Việt Nam (1945 - 1954), đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp.Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và kiên cường của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đồng thời, chấm dứt ách thống trị thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta; miền Bắc được giải phóng, chuyển sang giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo cơ sở để Nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trải qua 21 năm (1954 - 1975) kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn vào mùa Xuân 1975 lịch sử.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi là sự kiện vỹ đại nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX. Từ đây, đất nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, tự do, thống nhất.

2. Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế đất nước tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển.

Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm hoàn thành các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, được quốc tế đánh giá cao; diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều đổi mới. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Thế và lực của đất nước không ngừng tăng lên. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Thực tế đã chứng minh và khẳng định vai trò lịch sử của Đảng ta - vai trò lãnh đạo, dẫn dắt Cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đó, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng.

Trong giai đoạn Cách mạng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, dân tộc, chúng ta đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đặt ra hết sức cấp bách, đòi hỏi phải được tiến hành đồng bộ và toàn diện, nhằm ngăn chặn cho được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cùng với các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt. Dù rất đau xót những vẫn phải cắt bỏ những "ung nhọt", những "con sâu làm rầu nồi canh", thanh lọc đội ngũ để xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Đáng chú ý, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ với tinh thần nói đi đôi với làm, tạo hiệu ứng tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

3. Lịch sử 90 năm qua của Cách mạng Việt Nam đã khẳng định mối liên hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và Cách mạng Việt Nam.

Mối liên hệ đó đã không ngừng được củng cố, tăng cường qua mọi giai đoạn của Cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vô cùng to lớn, những thành tựu có ý nghĩa lịch sử chính là nhờ gắn bó máu thịt với Nhân dân, đoàn kết, tập hợp, phát huy được sức mạnh của toàn dân.

Đây là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam 90 năm qua, là cội nguồn của sức mạnh Việt Nam. Đảng đã ra đời vào mùa Xuân năm 1930 và Đảng đã đem về cho dân tộc ta những mùa Xuân tràn đầy hạnh phúc và ước vọng.

                                     ***

Mùa Xuân Canh Tý 2020 đang rạo rực khí thế! Với Đảng mùa Xuân, mùa Xuân của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Mùa Xuân của Dân chủ - Bình đẳng - Ổn định - Hòa bình. Hàng triệu triệu trái tim tin tưởng và luôn trọn niềm tin như 90 năm qua tấm lòng của mỗi chúng ta vẫn son sắt, thủy chung với Đảng, Bác Hồ kính yêu để đất nước rạng ngời hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
90 mùa Xuân có Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO