Lạng Sơn: Miễn, giảm giá nước sạch đô thị do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19

Xã hội - Ngày đăng : 15:48, 15/05/2020

(TN&MT) - Thời gian thực hiện miễn, giảm là 3 tháng (tháng 2,3,4/2020). Tiền nước của 3 tháng trên nếu đã nộp sẽ được trừ vào tiền nước phải nộp của các tháng sau.

Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được miễn giảm giá nước sạch.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về miễn, giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, miễn 100% tiền sử dụng nước sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền quy định, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế các huyện biên giới; miễn 50% tiền sử dụng nước sinh hoạt tại Trung tâm y tế các huyện nội địa; miễn tiền sử dụng nước sạch đô thị đối với 10m3 đầu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Giảm 5% giá tiêu thụ nước sạch đô thị tại Quyết định số1614/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch đô thị cho các tổ chức, cá nhân sử dụng nước vào mục đích hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ.

Hoàng Nghĩa