Đất đai

Đồng Nai: Lên kế hoạch di dời các nhà máy ra khỏi KCN Biên Hòa 1

Tường Tú 11/06/2024 - 11:22

(TN&MT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai phương án di dời các nhà máy, xí nghiệp theo Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm từng bước cụ thể hóa nhiệm vụ của từng Sở, ban, ngành và UBND TP. Biên Hòa trong việc triển khai Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, từ nay đến năm 2030, trọng tâm là công tác di dời các nhà máy, xí nghiệp, các hộ dân sinh sống trong ranh dự án; đảm bảo từng bước triển khai có hiệu quả, được sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp và người lao động thuộc phạm vi triển khai Đề án; tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai các bước tiếp theo đối với việc đầu tư, xây dựng Khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường theo đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Kế hoạch trên của UBND tỉnh Đồng Nai cũng nêu rõ, việc đi dời các doanh nghiệp theo Đề án phải đảm bảo cương quyết, đúng lộ trình đề ra trong 02 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn I, sẽ hoàn thành trước tháng 12/2024 đối với các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích Khu 1 - khoảng 75,1 ha, nằm về phía Nam KCN Biên Hòa I, việc bồi thường và giải phóng mặt bằng cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mặt bằng của 10 công ty và một phần diện tích của 04 công ty. Còn giai đoạn 2, sẽ hoàn thành trước tháng 12/2025 đối với các doanh nghiệp nằm trong phần diện tích còn lại của KCN Biên Hòa 1.

UBND tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND TP. Biên Hòa và các đơn vị liên quan khác rà soát hồ sơ, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh Đồng Nai các cơ chế chính sách, giải pháp liên quan để hỗ trợ di dời, giải phóng mặt bằng để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trong quý II/2024.

Đồng thời, Sở TN&MT xây dựng và triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ di dời các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân (nếu có) đảm bảo các doanh nghiệp nằm trong Khu vực trung tâm chính trị - hành chính của tỉnh di dời trước ngày 31/12/2025. Trên cơ sở chủ trương đầu tư các dự án đã được phê duyệt, Sở TN&MT tham mưu đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ di dời các doanh nghiệp để thực hiện dự án theo quy định.

Tường Tú