Cắt giảm thủ tục hành chính trong giao khu vực biển

Tài nguyên - Ngày đăng : 15:42, 30/03/2023

(TN&MT) - Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Chính phủ đã giảm đến mức tối đa các yêu cầu về hồ sơ, cũng như thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong giao khu vực biển.

Về vấn đề này, cử tri tỉnh Kiên Giang đề xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường phân cấp cho địa phương có thẩm quyền giao mặt nước biển vì các dự án vừa trong vừa nằm vượt khu vực 6 hải lý thì trung ương có thẩm quyền giao mặt nước biển, địa phương quản lý làm việc quản lý gặp nhiều khó khăn, bất cập. Cần giảm thủ tục hành chính, giảm thuế trong việc thuê mặt nước biển để tạo điều kiện cho ngư dân nuôi trồng, sản xuất làm ăn, ổn định cuộc sống.

Trước đề xuất này, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao khu vực biển đối với khu vực biển có một phần diện tích nằm trong vùng biển 6 hải lý và có một phần diện tích nằm ngoài vùng biển 6 hải lý.

Quy định này đã mở rộng phạm vi thẩm quyền giao khu vực biển cho UBND tỉnh so với Nghị định số 51/2014/NĐ-CP trước đây, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan như Luật Tài nguyên, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo; Luật Thủy sản...

giao-bien.jpg
Thủ tục hành chính trong giao khu vực biển được cắt giảm và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

Về thủ tục hành chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các quy định về thủ tục hành chính trong giao khu vực biển đã được xây dựng theo hướng giảm đến mức tối đa các yêu cầu về hồ sơ, rút ngắn tối đa thời hạn giải quyết nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Hiện, Bộ đang tiếp tục rà soát, đề xuất giảm bớt một số thủ tục lấy ý kiến nội bộ trong các cơ quan nhà nước trong trình tự giải quyết hồ sơ giao khu vực biển trong quá trình hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Về tiền sử dụng khu vực biển, tại Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã quy định khung giá tiền sử dụng khu vực biển bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên biển.

Cụ thể, tại điểm c khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã quy định căn cứ khung giá tiền sử dụng khu vực biển, UBND tỉnh ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND huyện có biển quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản nằm trong vùng biển 3 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo; trong trường hợp này không phải nộp tiền sử dụng biển.

Phạm Oanh