Nam Định: Hoàn thành tốt mục tiêu giảm nghèo đa chiều

Xã hội - Ngày đăng : 15:16, 27/03/2023

(TN&MT) - Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định, tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đã có sự tiến triển tích cực với tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh giảm từ 6,78% (cuối năm 2021) xuống còn 4,77% (cuối năm 2022).

Nhằm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững trên toàn tỉnh Nam Định, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 thành lập Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 để xây dựng các kế hoạch thực hiện các chính sách, dự án, hoạt động của Chương trình lồng ghép vào các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào của địa phương và tuyên truyền về các chính sách, dự án giảm nghèo; Tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, các dự án cũng như các hoạt động thuộc Chương trình được triển khai trên địa bàn tỉnh.

312992144-5610311712357873-223349681196636265-n-142.jpeg
Nam Định thực hiện hương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Trong đó, UBND tỉnh xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện, phân công nhiệm vụ, phối hợp thực hiện Chương trình trong giai đoạn 4 năm tới cho các ngành và các địa phương tiếp tục lồng ghép triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo với các nội dung nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới; Triển khai kịp thời các chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo được chuyển tiếp thực hiện từ giai đoạn trước đã được tích hợp, sửa đổi, bổ sung. Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động – Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện các Tiểu Dự án và Dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đối với các giải pháp lồng ghép mục tiêu như thực hiện Chương trình phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội,... cần phải đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế để tạo mở việc làm. Đẩy mạnh các hoạt động kết nối thông tin thị trường lao động. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách tín dụng ưu đãi cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay học sinh sinh viên, cho vay phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách trợ cấp, trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm giáo dục tối thiểu, bảo đảm y tế tối thiểu, bảo đảm nhà ở tối thiểu, bảo đảm nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo đảm thông tin cho người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, thực hiện Công văn số 759/LĐTBXH-VPQGGN ngày 03/3/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh cùng Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều chương trình xây dựng các mô hình tổ chức phù hợp, cơ chế và nội dung phối hợp chặt chẽ, cụ thể; Xây dựng các Kế hoạch thực hiện chính sách, dự án, hoạt động và lồng ghép vào các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào của địa phương; Tuyên truyền về các chính sách, dự án giảm nghèo.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, các dự án và hoạt động thuộc Chương trình được triển khai trên địa bàn tỉnh, do đó công tác quản lý thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh Nam Định đầu giai đoạn 2021 – 2025 đã đạt được kết quả tích cực khi tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh hiện nay chỉ còn chiếm tỷ lệ 1,74% tổng số hộ nghèo và 5,04% tổng số cận nghèo; tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh giảm từ 6,78% (cuối năm 2021) đã giảm xuống còn 4,77% (cuối năm 2022); 5 Dự án được thực hiện trên địa bàn tỉnh Nam Định; năm 2022 tỉnh đã giải ngân là 10.631 triệu đồng; đạt 32,76% kế hoạch vốn năm 2022. Trong đó vốn Trung ương giải ngân là 9.922 triệu đồng; đạt 33,63 %; Vốn địa phương giải ngân là 709 triệu đồng; đạt 24%.

Thuỵ Khanh