Infographic: Chính sách đất đai đối với hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số

Đất đai - Ngày đăng : 14:02, 22/03/2023

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo trong đó, có nhiều chính sách về đất đai hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, qua đó góp phần vào công cuộc xóa đói – giảm nghèo.

Báo TN&MT xin giới thiệu tới bạn đọc rõ hơn về những chính sách, về quyền và trách nhiệm của Nhà nước quy định đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo sau đây:

infor-csdd-hongheo-dttssua.jpg

Trường Giang - Quang Hanh