Văn phòng Đăng ký đất đai Sơn La: 10 nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2023

Đất đai - Ngày đăng : 17:58, 24/12/2022

(TN&MT) - Ngày 24/12, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022.
1.jpg

Quang cảnh Hội nghị tổng kết.

Năm 2022, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành 100% các nhiệm vụ được Sở TN&MT, UBND tỉnh giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển của tỉnh.

Đã tham mưu ban hành gần 2.400 văn bản các loại, tham mưu cho Sở TN&MT quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai qua dịch vụ bưu chính công ích; Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Công tác CCHC được quan tâm đẩy mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách TTHC, chỉ đạo thực hiện tốt quy định trách nhiệm, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng theo quy định.

Trong năm, đã tiếp nhận 649 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, 154 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất; hơn 8.300 hồ sơ từ các Chi nhánh chuyển lên. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, 100% thủ tục về đăng ký thế chấp, xóa thế chấp được trả trước hạn, đúng hạn cho người dân. Công tác kiểm tra việc giải quyết TTHC được chú trọng tại các chi nhánh, với 2 cuộc kiểm tra định kỳ, 3 cuộc kiểm tra đột xuất, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, biện pháp khắc phục.

2.jpg

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Bạch Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, năm 2022 ghi nhận việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh. Đã lập hơn 80.000 hồ sơ địa chính, cập nhật chỉnh lý trên 35.500 hồ sơ, lập 198.000 sổ địa chính điện tử. Xây dựng cơ sở dữ liệu trên 400.000 thửa đất. Phối hợp với Ban quản lý dự án VILG Trung ương tổ chức tập huấn cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; tập huấn cho 6 huyện chưa thực hiện dự án VILG và 2 huyện thực hiện dự án tổng thể.

Tại 12/12 huyện, thành phố đã vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên các phần mềm VBDLis, VILIS, từ tháng 9 đến nay đã thực hiện 8.532/12.157 hồ sơ, trong đó, riêng tháng 12 đạt trên 97%; không còn luân chuyển hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC.

Tại Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác năm 2022; Thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động Văn phòng đăng ký đất đai, biểu quyết thông qua 9 chỉ tiêu phấn đấu của năm 2023.

3.jpg
4.jpg

Triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2023 của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Sơn La.

Đặc biệt, để tăng cường trách nhiệm của Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố với Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trong công tác đăng ký đất đai, Văn phòng Đăng ký đã tổ chức Lễ ký cam kết giao ước thi đua năm 2023 giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và 12 Chi nhánh các huyện, thành phố, 3 phòng chuyên môn trực thuộc với 9 nội dung chính.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng chú trọng nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, giao tiếp cởi mở, hòa nhã, ân cần, khiêm tốn, đúng mực với nhân dân. Không cửa quyền, hách dịch, hạch sách, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao tinh thần Chính quyền phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp. Đẩy mạnh CCHC, ứng dụng CNTT, đổi mới tư duy, phong cách, lề lối làm việc. Giải quyết TTHC đúng hẹn, đúng pháp luật, không kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu. Luân chuyển hồ sơ từ Chi nhánh lên Văn phòng tỉnh qua phần mềm đạt 100%...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Bạch Trường Sơn đã giao các Chi nhánh, các phòng ban chuyên môn triển khai hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Trong đó, tiếp tục duy trì vận hành cơ sở dữ liệu đất đai trên phần mềm VBDLIS và VILIS. Tập trung thực hiện thống kê đất đai năm 2022 đảm bảo đúng quy định, thời gian, chất lượng.

Thực hiện tốt công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực đăng ký đất đai, hoàn thành trước và đúng hạn 100% đối với hồ sơ của tổ chức. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ công trong lĩnh vực đăng ký đất đai do Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp.

5.jpg

Trao các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT công nhận Tập thể lao động tiên tiến cho 14 phòng/Chi nhánh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. Quán triệt, kiểm tra việc chấp hành Quy chế ứng xử của cán bộ viên chức ngành tài nguyên và môi trường, quy chế văn hóa nơi công sở, việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ. Tăng cường kiểm tra đột xuất các chi nhánh về giải quyết TTHC, việc chấp hành các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Sở TN&MT trong công tác đăng ký đất đai.

Nhân dịp này, Sở TN&MT đã công bố các quyết định của Giám đốc Sở TN&MT công nhận Tập thể lao động tiên tiến cho 14 phòng/Chi nhánh và 133 cá nhân. Công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 17 cá nhân. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở TN&MT cho 4 tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Nga