Miền núi Tây Nguyên được hỗ trợ 70% ngân sách Trung ương chống dịch Covid-19

Xã hội - Ngày đăng : 18:09, 10/04/2020

(TN&MT) - Quyết định nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương phòng chống dịch Covid-19 vừa được Thủ tướng ban hành. Các tỉnh miền núi Tây Nguyên được nhận hỗ trợ 70% ngân sách từ Trung ương, ngược lại các tỉnh có tỷ lệ nộp ngân sách Trung ương trên 50%, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương. Quyết định này có hiệu lực từ 30/3 - 31/12/2020.

Thủ tướng vừa ban hành quyết định nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được nhận hỗ trợ 70% ngân sách Trung ương thực chi theo quy định. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ nộp ngân sách trung ương dưới 50% thì được hỗ trợ 30%. Những tỉnh có tỷ lệ nộp ngân sách về Trung ương từ 50% trở lên thì chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện. Đối với những địa phương chưa tự cân đối được ngân sách thì được hỗ trợ 50% từ ngân sách Nhà nước.

t6.jpg
Xem xét, hỗ trợ từ ngân sách cho từng địa phương phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: MH

Theo đó, các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương và tối đa 70% Quỹ Dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện phòng chống dịch Covid-19.
Trường hợp các địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương và 70% qũy dự trữ tài chính địa phương thì ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện phòng chống dịch.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ theo Quyết định này và số thực chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch gây ra do UBND cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) xem xét, hỗ trợ từ ngân sách cho từng địa phương. Đồng thời, Bộ Tài chính định kỳ báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Trường hợp dịch bệnh xảy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện phòng, chống dịch, căn cứ đề nghị của UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung một phần kinh phí cho địa phương để thực hiện (tối đa 70%, mức ngân sách Trung ương hỗ trợ). Sau đó, Bộ Tài chính sẽ bổ sung thêm (trường hợp thiếu kinh phí) hoặc thu hồi (trường hợp dư kinh phí) theo quy định.

Phương Nhi