Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc trong tình hình mới

Trong nước - Ngày đăng : 08:59, 13/11/2022

(TN&MT) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cơ quan báo Đảng không ngừng đổi mới, chủ động thông tin, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, lất át thông tin tiêu cực, sai sự thật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân.

Ngày 12/11, tại Đà Nẵng, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc". Đây là lần đầu tiên hội nghị về báo Đảng toàn quốc được tổ chức. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

hoinghi.jpg
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, trong dòng chảy chung của báo chí cách mạng Việt Nam, hệ thống báo Đảng luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, hệ thống các cơ quan báo Đảng đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vì thế, các cơ quan báo Đảng cần chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các đơn vị làm công tác tư tưởng, phối hợp với các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”, tăng cường “xây đi đôi với chống”, lấy “cái đẹp dẹp cái xấu”, coi trọng tính giáo dục, thuyết phục và nêu gương; thực sự làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển dẫn tới có quá nhiều luồng thông tin và cách thức tiếp cận, chia sẻ thông tin đa dạng, nhanh nhạy chưa từng có.

hoinghi2.jpg
Tại hội nghị diễn giả đã đi sâu phân tích những hạn chế, khó khăn, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng báo Đảng trong tình hình mới

Tại hội nghị, các tham luận, ý kiến trao đổi, thảo luận của các diễn giả đã đi sâu phân tích những hạn chế, khó khăn, đề xuất những giải pháp từ kinh nghiệm thực tiễn của cơ quan báo Đảng, từ sự nghiên cứu của các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách đối với những vấn đề nóng nhất của hệ thống báo Đảng toàn quốc hiện nay.

Một giải pháp quan trọng được đề cập nhiều trong các phiên thảo luận là đẩy mạnh thực hiện chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số của cơ quan báo Đảng, tận dụng tối đa ưu thế của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng như những thành tựu của khoa học công nghệ; nắm bắt, thu thập, xử lý cơ sở dữ liệu để cá nhân hoá trải nghiệm của độc giả. Cùng với chuyển đổi số, nhu cầu phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để tiếp cận công chúng là thực tế cần đầu tư, thay đổi các toà soạn báo Đảng.

Đối với nguồn lực tài chính trong hoạt động, các cơ quan báo Đảng cần đa dạng nguồn thu, như tổ chức sự kiện; tạo thêm nguồn thu từ nội dung số và Báo chí thu phí trực tuyến. Đồng thời đề nghị Trung ương sớm xem xét, sửa đổi sớm các quy định về cơ chế hoạt động của hệ thống báo Đảng; Thống nhất về cơ chế quản lý tài chính, mô hình tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, ưu tiên đầu tư cho các cơ quan Đảng ở miền núi, biên giới.

hoinghi3.jpg
Hội nghị này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, vì đây là lần đầu tiên được tổ chức quy mô toàn hệ thống các cơ quan báo Đảng trong cả nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao hệ thống báo Đảng, với bề dày lịch sử, truyền thống, thành tích vẻ vang, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực đổi mới, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, là phương tiện quan trọng tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh sinh động những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; định hướng, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là kênh thông tin quan trọng để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Về yêu cầu trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, báo Đảng cần quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí trong công tác tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho báo Đảng hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, đủ năng lực chiếm lĩnh mặt trận thông tin trong bối cảnh mới; Kịp thời định hướng, cung cấp thông tin về các lĩnh vực cho báo Đảng để chủ động tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, lất át thông tin tiêu cực, sai sự thật. Không ngừng đổi mới, chủ động thông tin, tuyên truyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lan Anh