Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022 – 2025: Phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành các mục tiêu

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 19:45, 27/09/2022

(TN&MT) -Ngày 27/9, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Minh Sơn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT và toàn thể đảng viên của Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2022

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Nguyễn Thạc Cường, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo việc tổng hợp xây dựng và bảo vệ Kế hoạch khoa học và công nghệ, phối hợp với các Vụ chức năng liên quan phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí nguồn sự nghiệp khoa học và giao dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ theo chức năng và nhiệm vụ được giao tuân thủ các quy định hiện hành.

_mg_0821rs.jpg
Đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Đại hội

Cùng với đó, Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng viên trong Chi bộ luôn đổi mới công tác tổ chức và quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, tập trung hoàn thành xuất sắc chuyển đổi số hoạt động khoa học và công nghệ. 100% các cuộc họp Hội đồng khoa học và công nghệ thực hiện trực tuyến; cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ, cơ sở dữ liệu chuyên gia đã hoàn thiện là nền tảng cho hoạt động khoa học và công nghệ được xuyên suốt, công khai, minh bạch theo đúng đường lối của Đảng và Chính phủ.

Một trong những điểm khác biệt trong nhiệm kỳ qua là việc tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ rộng rãi, tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong đổi mới điều hành tác nghiệp của Vụ dưới hình thức trực tuyến, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ. Chi bộ đã tập trung chỉ đạo thường xuyên cập nhật và vận hành hệ thống đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý trong bối cảnh đại dịch COVID 19 kéo dài.

Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm công tác quản lý quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành TN&MT; hỗ trợ hoạt động thông tin khoa học công nghệ;...

Cùng với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng tới công tác xây dựng Đảng. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, Đảng viên thông qua việc tuyên truyền phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng đến cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, Chi bộ chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nhiệm vụ tại đơn vị theo các chuyên đề hàng năm.

_mg_0837rs.jpg
Đồng chí Nguyễn Thạc Cường, Phó Bí thư chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng kết tại Đại hội 

Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo các Đảng viên xây dựng và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm; nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên, từ đó đưa ra giải pháp để chỉ đạo điều hành có hiệu quả. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, không có đảng viên nào có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đạt tiêu chuẩn “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Trong nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ, của Ngành TN&MT, đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, Chi bộ xác định phương hướng, nhiệm vụ tổng quát cho nhiệm kỳ 2022-2025 là: “Xây dựng khối đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đội ngũ đảng viên; phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của các đơn vị, các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài Bộ; hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của 6 chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2021 -2025; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và sở hữu trí tuệ của các tổ chức đơn vị thuộc Bộ”.

Chi ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ, lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức trong Chi bộ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cơ bản như tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành TN&MT theo lộ trình đã được phê duyệt; xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn Việt Nam lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nghiên cứu soát xét, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành các quy chuẩn theo kế hoạch; hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành TN&MT giai đoạn 2022- 2030; triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động của Bộ TN&MT nhằm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về Cách mạng công nghiệp 4.0…

_mg_0831rs.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi ủy sẽ tiếp tục triển khai chương trình hành động của Bộ TN&MT về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng; 100% Đảng viên tham gia học tập và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, các cuộc vận động trong Đảng; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng tại Chi bộ cũng như toàn Vụ; thường xuyên trau dồi học tập và nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội các đảng viên trong Chi bộ đều nhất trí với nội dung của Báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022 củ Vụ Khoa học và Công nghệ, đồng thời đóng góp một số ý kiến nhằm thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới hiệu quả hơn.

_mg_0855rs.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích đạt được và trong nhiệm kỳ qua của Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ nâng cao vai trò của cấp ủy, vai trò của đảng viên để đảng viên đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác tham mưu, đề xuất để hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ  Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TN&MT . 

Đồng chí Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị, các đồng chí đảng viên của Chi bộ cần tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ đức, đủ tài tham gia chi ủy, cũng như giữ trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ để gánh vác trách nhiệm lãnh đạo Vụ thực hiện những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội đã đề ra.

_mg_0921ra.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT; đồng chí Vũ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chi ủy Vụ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022-2025

Tại Đại hội đã bầu ra 3 đồng chí trong Ban Chi ủy Vụ Khoa học và Công nghệ khóa mới. Đồng chí Trần Bình Trọng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Thủy Nguyễn