Điện lực Điện Biên thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 12:46, 20/09/2022

(TN&MT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh (SXKD), tăng năng suất lao động, cấp điện ổn định, an toàn nâng cao độ tin cậy của khách hàng

Ông Trần Đức Dũng – Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD phục vụ khách hàng Tổng công ty giao, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động bám sát chủ trương chính sách của tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Công ty để xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp. Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến đến từng CBCNV về vai trò của SXKD phục vụ khách hàng. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị trong công tác SXKD phục vụ khách hàng; triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị để nắm bắt khó khăn, có giải pháp tháo gỡ và tham mưu, chỉ đạo, điều hành sản xuất kịp thời. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về hoạt động SXKD, tăng cường năng lực, chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý từ Công ty đến các đơn vị.

Trong công tác thu nộp tiền điện được Công ty xác định là một trong những chỉ tiêu quan trọng, quyết tâm thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất. Doanh thu sản xuất kinh doanh tháng 8/2022 của công ty đạt 47,497 tỷ đồng, lũy kế đạt 352,415 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8/2022 tỷ lệ thu nộp toàn Công ty đạt 100,62% vượt 0,82% so với kế hoạch giao. Trong tháng 8 toàn Công ty không có khách hàng quá hạn thanh toán cũng như khách hàng nợ quá 15 ngày. Cùng với đó, Công ty đề nghị Lãnh đạo các đơn vị duy trì tốt công tác kiểm soát các khách hàng dư nợ tiền điện. Đảm bảo an ninh, an toàn tiền điện được xác định là một trong các chỉ tiêu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

z3735400537700_d9d7b6ad1ea385f181c02c01343d1800.jpg

Nhân viên Công ty Điện lực tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng chuyển sang hình thức thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng và các tổ chức.

Nhằm thúc đẩy thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt như: Tăng cường phối hợp với các ngân hàng trong việc phát triển dịch vụ thanh toán qua tài khoản ngân hàng, phát hành thẻ thấu chi, phối hợp với các tổ chức trung gian VNPT, Vietel để triển khai dịch vụ Mobile Money, ký kết hợp tác với VNPOST chuyển các quầy thu của Điện lực, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh điện. Số khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt ước đến hết tháng 8/2022 là 81.364/134.671 khách hàng thu được trong tháng đạt 60,42% tăng 3,65% so với tháng trước. Trong đó có 3/7 Điện lực hoàn thành chỉ tiêu này (ĐL Thành Phố, ĐL Điện Biên, ĐL Mường Chà). Số khách hàng trích nợ tự động qua TK ngân hàng, ví điện tử của khách hàng, Mobile Money: 16.788 khách hàng đạt 12.47%.

Cùng với đó, 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty trong tháng đều đạt so với quy định. Tháng 8/2022 đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 573 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình 2,31/5 ngày giảm 2,69 ngày. Lũy kế đến tháng 8 đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 4.474 khách hàng, thời gian cấp điện trung bình 2,51/5 ngày giảm 2,49 ngày. Đồng thời việc triển khai, áp dụng các hình thức sử dụng tiện lợi như nhận tin nhắn Zalo, gọi điện tương tác với khách hàng…đang ngày càng được gia tăng, thể hiện sự tương tác, hỗ trợ thường xuyên giữa 2 bên nhằm giúp các dịch vụ ngày càng hoàn thiện, phát triển. Lũy kế năm 2022 thực hiện gửi 1.147.145 lượt tin nhắn, Trong đó: Thông báo tiền điện: 733.851 lượt; Thông báo tạm ngừng giảm cung cấp điện: 385.157 lượt; thông báo khác: 625.321 lượt.

z3735399724058_e99edb40f62e941af15e196434a266f6.jpg

Tuyên truyền, hướng dẫn các hình thức thanh toán tiền điện cho khách hàng

Đồng thời, để hoàn thành kế hoạch năm của Tổng Công ty giao, PC Điện Biên yêu cầu tăng cường phát triển nhận tin nhắn qua Zalo phấn đấu đến tháng 11/2022 toàn Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển khách hàng nhận tin nhắn zalo năm 2022. Các Điện lực có kế hoạch giao chỉ tiêu đến từng CBCNV cụ thể, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển khách hàng nhận tin nhắn Zalo. Theo đó, tháng 8/2022 toàn Công ty phát triển được 2.995 khách hàng đăng ký sử dụng nhận tin nhắn Zalo đạt 89,11%. Tổng số khách hàng đăng ký nhận tin nhắn ngành điện qua Zalo toàn Công ty là: 49.319 khách hàng.

Công ty Điện lực Điện Biên đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp, hiệu quả công việc để không ngừng cải thiện năng suất lao động, giải quyết nhanh và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao là mục tiêu quan trọng mà Công ty Điện lực Điện Biên đang hướng tới để tạo tiền đề vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Hoàng Châu