Công tác tổ chức cán bộ - nhiệm vụ then chốt

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 15:11, 04/08/2022

(TN&MT) - Công tác tổ chức cán bộ luôn được xem là nhiệm vụ then chốt kể từ khi thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đến nay. Mục tiêu hướng đến là củng cố, hoàn thiện mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; cải cách hành chính đi vào chiều sâu; xây dựng đội ngũ cán bộ toàn ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng; tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành, địa phương...

Củng cố, kiện toàn và tăng cường tổ chức bộ máy

Bộ TN&MT là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giúp Chính phủ quản lý thống nhất về TN&MT. Để làm tròn sứ mệnh Chính phủ giao, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2002/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Từ đây, chức năng và nhiệm vụ của từng đơn vị trong Bộ đã được phân định rõ ràng, tránh sự chồng chéo, xung đột do lịch sử thuộc nhiều bộ, ngành trước kia để lại.

Trong những năm phát triển tiếp theo, cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT được điều chỉnh và sắp xếp cho phù hợp với điều kiện thực tế. Tại Nghị định số 21/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ được bổ sung thêm chức năng quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu (BĐKH); phân định trách nhiệm cụ thể giữa Bộ với các bộ, ngành khác về định giá đất, quản lý nước các lưu vực sông, đa dạng sinh học, sức khỏe môi trường, quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; tăng cường nhiệm vụ về địa chất khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản; quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ trong phòng ngừa, ứng phó với BĐKH; bổ sung nhiệm vụ quản lý và phát triển công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý TN&MT, phát triển kinh tế - xã hội.

t19.jpg

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: Khương Trung

Trên cơ sở đó, Bộ đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành; quan tâm kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của các Sở TN&MT, Phòng TN&MT và cán bộ địa chính cấp xã.

Hiện Bộ đã hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Từ đó, tổ chức bộ máy của Bộ TN&MT được kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ, của ngành được đặc biệt quan tâm, với mục tiêu phát triển về bảo đảm đủ số lượng, nâng cao về chất lượng, bảo đảm được chuẩn hóa, chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trong những năm đầu, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ chủ yếu thuộc các đơn vị được hợp nhất về Bộ, ở địa phương chủ yếu là từ Sở Địa chính, Phòng Địa chính, cán bộ địa chính cấp xã, với số lượng hạn chế, chất lượng và cơ cấu còn bất cập. Trước thực trạng ấy, Bộ đã khẩn trương tập trung bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2006 - 2010. Chính nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức của ngành từ Trung ương đến cơ sở đã được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; số lượng và chất lượng đã được nâng lên một bước.

Cùng với công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, Bộ TN&MT luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng đơn vị; thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ hàng năm; lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ đã được quy hoạch. Công tác bổ nhiệm cán bộ đã được thực hiện khá tốt, bố trí đúng người, đúng việc, đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm đã phát huy tốt năng lực, sở trường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Ở giai đoạn nhiệm kỳ Chính phủ 8/2008 - 8/2011, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Bộ, của ngành đã không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng; từng bước được chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tuy nhiên, theo đánh giá, ở giai đoạn này, đội ngũ cán bộ của Bộ còn hạn chế về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Chính vì vậy, ngoài việc mở rộng về số lượng, công tác tổ chức cán bộ giai đoạn này chú trọng vào việc phát triển đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ. Để đáp ứng nhu cầu này, ngoài việc củng cố, nâng cấp các trường thuộc Bộ, Bộ đã cùng với một số cơ sở đào tạo lớn ký kết quy chế phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực, xây dựng Đề án quy hoạch phát triển nhân lực của ngành giai đoạn 2011 - 2020. Nhờ có sự đổi mới mô hình hoạt động, công tác đào tạo, bồi dưỡng đã được đổi mới, tăng cường và ngày càng phát huy hiệu quả trên thực tế.

Giai đoạn nhiệm kỳ tiếp theo từ 8/2011 - 4/2016, công tác cán bộ có nhiều chuyển biến, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, kỷ cương hành chính được nâng cao. Bộ đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ; ban hành và thực hiện tốt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành TN&MT giai đoạn 2012 - 2020, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ giai đoạn 2011 - 2015.

t19a.jpg
Bộ TN&MT thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Từ năm 2016 đến nay, đội ngũ cán bộ tiếp tục được tinh gọn, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động chỉ đạo điều hành. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được thắt chặt, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu qua đó chỉ số tỷ lệ phản ánh có tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận giảm 34%.

Ngoài ra, hệ thống các cơ sở đào tạo tiếp tục được kiện toàn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành và nhu cầu của xã hội. Theo thống kê, riêng giai đoạn 2016 - 2022, toàn ngành đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận, tập huấn, cập nhật kiến thức gần 20.000 lượt công chức, viên chức.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ của toàn ngành TN&MT, trao đổi với phóng viên Báo TN&MT, ông Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Vụ sẽ bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong quá trình xây dựng tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Phúc Khang