Sở TN&MT Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 09:22, 21/07/2022

(TN&MT) - Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Điện Biên xác định, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của đơn vị. Vì vậy, Sở đã thực hiện nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác cải cách TTHC, qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân khi đến giao dịch.

Là cơ quan thực hiện các giao dịch liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Vì vậy, Lãnh đạo Sở TN&MT Điện Biên luôn quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC nhằm tạo bước đột phá cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong đó, nhiệm vụ cải cách TTHC, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ luôn là nội dung được nhấn mạnh với tinh thần xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Định kỳ hàng năm, Sở tổ chức rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đề xuất giải pháp chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian và TTHC... Do đó, công tác cải cách hành chính của ngành ngày càng đạt được những kết quả tích cực, tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc giải quyết công việc giữa cơ quan nhà nước với tổ chức và cá nhân.

5.jpeg

Công tác cải cách hành chính được Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đẩy mạnh.

Theo Phó Giám đốc Sở TN&MT bà Trần Thị Thanh Phượng; Công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, được Sở tập trung thực hiện, hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực ngành phụ trách; hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức giải quyết các công việc liên quan. Ngay từ đầu năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-STNMT ngày 07/01/2022 về Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022; Kế hoạch số 92/KH-STNMT ngày 17/01/ 2022 về Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022. Theo đó, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị: Từ 15/12/2021 đến 14/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và giải quyết 130 hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trong đó: Số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 109, Số hồ sơ TTHC đang trong thời gian giải quyết: 21 và số hồ sơ TTHC đã quá hạn giải quyết: 0 hồ sơ.

Cùng với đó, nhằm đạt hiệu quả cao đối với hoạt động rà soát, kiểm soát TTHC và hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch ngành tài nguyên và môi trường, Sở đã ban hành Kế hoạch số 360/KH-STNMT ngày 07/3/2022 Công tác tuyên truyền về tài nguyên và môi trường năm 2022, Kế hoạch số 130/KH STNMT ngày 21/01/2022 Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022, trong đó lồng ghép hoạt động kiểm soát TTHC với các nội dung được chú trọng tuyên truyền như: Thường xuyên cập nhật các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi bổ sung để niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở; tuyên truyền qua các cuộc họp giao ban định kỳ; viết tin, bài đăng trên trang điện tử của Sở; truyên truyền trực tiếp tới các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

2.jpeg

Các TTHC được giảm thiểu, tạo cơ chế thông thoáng trong thu hút đầu tư.

Để công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đạt kết quả tích cực, Sở tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại cơ quan, thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; theo dõi kết quả thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra quá trình thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính đầy đủ, đúng thời gian quy định. Tổ chức thực hiện rà soát, thống kê văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đề xuất giải pháp chỉnh sửa phù hợp với thực tế theo hướng rút gọn thành phần hồ sơ, cắt giảm thời gian, thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử hạn chế sử dụng văn bản giấy trong trao đổi công việc nhằm đảm bảo vừa tiết kiệm và nhanh chóng.

Hoàng Châu