Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Doanh nghiệp - doanh nhân - Ngày đăng : 08:21, 21/07/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (Đảng ủy PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XII - nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; xem xét, bổ sung nội dung Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

3.-hoi-nghi.jpg
Đồng chí Dương Mạnh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Petrovietnam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS trủ chì Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ XII - nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí bí thư đảng ủy, bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn chỉ rõ: Những nội dung Hội nghị xem xét, thảo luận, quyết định là những vấn đề lớn, bao quát hai nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, đó là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Tổng công ty. Đồng chí đề nghị từng đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến để hội nghị đạt được mục tiêu đề ra.

1.-phat-bieu-cua-bi-thu.jpg
Hội nghị đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Hội nghị thống nhất khẳng định, 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng đối mặt với không ít khó khăn thách thức do việc huy động khí cho sản xuất điện thấp so với kế hoạch Tập đoàn giao và thấp so với cùng kỳ năm 2021 (bằng 96% so với cùng kỳ năm 2021); chi phí cho các hoạt động tăng cao do giá cả các mặt hàng, đặc biệt là giá nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào tăng; tình trạng bất ổn toàn cầu, chiến sự Nga - Ukraine, các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt tại Trung Quốc… làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên phạm vi thế giới. Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến ngành khí chậm sửa đổi, ban hành để phù hợp với tình hình mới. Trong bối cảnh đó, tiếp tục phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với các giải pháp toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực: Hệ thống công trình khí được vận hành an toàn, cung cấp khí liên tục cho khách hàng; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch sản lượng tiêu thụ Condensate (167%), LPG (123%). Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành kế hoạch từ 34-87% (tổng doanh thu trên 54,5 nghìn tỷ đồng, đạt 134% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế trên 8,6 nghìn tỷ đồng, đạt 187% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế trên 6,9 nghìn tỷ đồng, đạt 187% kế hoạch; nộp NSNN trên 3,6 nghìn tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch) và tăng 6-59% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất LNST/vốn chủ sở hữu (ROE) 11,8%, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2021; tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA) 8,0%, bằng 138% so với cùng kỳ năm 2021.

2.-y-kien.jpg
Từ Hội nghị, Đảng ủy PV GAS yêu cầu bổ sung những nội dung mới, phù hợp vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp   

Công tác xây dựng Đảng bộ Tổng công ty về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Tổng công ty; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty được quan tâm đúng mức. Đây chính là những tiền đề hết sức quan trọng để Tổng công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao trong năm 2022.

Tại Hội nghị, với tinh thần nhất trí cao, các đại biểu tham dự đã thống nhất bổ sung những quan điểm mới của Đảng về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về quyết tâm kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vào Chương trình số 14-CTr/ĐU ngày 26/7/2021 của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị, tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham dự và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bằng hình thức phù hợp; rà soát, đánh giá một cách khách quan kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022, phân tích làm rõ nguyên nhân của những mặt làm chưa tốt, những chỉ tiêu chưa đạt, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả; chuẩn bị rà soát, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng của cấp mình; đồng thời căn cứ Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và thực tiễn của tổ chức đảng, đơn vị để bổ sung những nội dung mới, phù hợp vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp của tổ chức đảng cấp mình, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.                  

PV