Gia Lai: Ngành TN&MT đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 16:59, 14/07/2022

(TN&MT) - Các lĩnh vực Ngành TN&MT đã có quy hoạch là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai. PV Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Lương Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai xung quanh nhiệm vụ quan trọng này.
anh-1-1-.jpg

Ông Lương Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Gia Lai

PV: Xin ông cho biết, trong những năm qua, ngành TN&MT đã có những đóng góp như thế nào đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai?

Ông Lương Thanh Bình:

Các lĩnh vực Ngành TN&MT tỉnh Gia Lai quản lý đã có các quy hoạch như: Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2020; Quy hoạch mạng lưới quan trắc đến năm 2020; Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2010 đến năm 2020. Cùng với đó, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Chương trình hành động số 61-CTr/TU ngày 21/4/2005 của Tỉnh uỷ Gia Lai về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/BCT của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, Sở TN&MT còn tham mưu Chương trình số 59-CTr/TU ngày 23/8/2013 của Tỉnh uỷ Gia Lai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Chương trình số 71-CTr/TU ngày 16/11/2018 về thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực đất đai nói riêng luôn được Sở TN&MT tỉnh Gia Lai xem trọng và chỉ đạo sát sao, đạt được những kết quả tích cực, giúp cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước tiết kiệm được chi phí và thời gian, đồng thời giúp tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Năm 2021, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh Gia Lai xếp thứ 6/63 tỉnh, tăng 10 bậc so với năm 2020.

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đã được siết chặt ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, đến khâu thẩm định, phê duyệt, xác nhận. Nội dung và chất lượng của báo cáo ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Công tác bảo vệ môi trường cũng được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng đã được Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cùng Ngành TN&MT triển khai thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm. Trong đó, Sở TN&MT tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và tập trung vào công tác quản lý, bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất ở địa phương

Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cùng Ngành TN&MT triển khai thực hiện giải quyết theo đúng thẩm quyền. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại cũng đã từng bước chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tình trạng khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện kéo dài trong lĩnh vực đất đai đã giảm rõ rệt.

z3565433952226_743e8d65ccac847f6c74a6f260f5ffa7.jpg

Ngành TN&MT góp sức lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai

PV: Sở TN&MT Gia Lai sẽ có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả quản lý ngành, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thưa ông?

Ông Lương Thanh Bình:

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm soát chặt chẽ việc quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; nâng cao hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cùng Ngành TN&MT cũng sẽ tập trung giải quyết tốt việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả quản lý, thẩm định báo cáo ĐTM các dự án đầu tư, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước.

Sở TN&MT tỉnh Gia Lai cùng Ngành TN&MT sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo; tích cực nghiên cứu các quy định, văn bản hướng dẫn để thực hiện tốt công tác tham mưu; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức; tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước; phát huy cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Quế Mai (thực hiện)