Sở TN&MT Đồng Nai: Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 23:07, 04/07/2022

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường..., từ đó có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT đã nỗ lực tổ chức thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng theo các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai; đồng thời, giải quyết được các vấn đề xã hội có liên quan, tạo được sự hài lòng của người dân trên địa bàn, đạt được một số kết quả nổi bật. Cụ thể, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ngày càng đi vào nền nếp, khẳng định được vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến các mặt đời sống xã hội.

5.jpg

Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, làm cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và triển khai các dự án; quan tâm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kịp thời xử lý hoặc hướng dẫn các địa phương xử lý khó khăn trong công tác này đối với các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; tiếp tục duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các địa phương liên quan đến công tác định giá đất cụ thể, đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã hoàn thành tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 35/STNMT-CCQLĐĐ ngày 4/1/2022, để báo cáo Bộ TN&MT về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sở TN&MT Đồng Nai còn hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra, trong đó tỷ lệ chôn lấp rác đạt dưới 15%; chủ động giám sát, theo dõi việc khắc phục công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ phát sinh ô nhiễm cao. Việc thực hiện phân loại rác tại nguồn đã có sự quan tâm, tham gia của cả hệ thống chính trị, toàn ngành TN&MT, các địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch. Công tác quan trắc chất lượng môi trường được nâng cao về chất lượng, cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường đến các địa phương nên đã giảm thiểu được các thiệt hại.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 31/31 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường; 25/25 KCN có đủ nước thải vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và truyền dữ liệu về Sở TN&MT Đồng Nai theo dõi, giám sát; 3 KCN có đủ nước thải vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải tập trung và có kế hoạch lắp đặt quan trắc tự động trong năm 2022. Sở TN&MT tiếp tục theo dõi, giám sát và đôn đốc các KCN đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều biện pháp nhằm quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã kịp thời rà soát, xây dựng, trình ban hành các bộ thủ tục hành chính, bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đẩy mạnh rà soát, xây dựng các quy trình điện tử để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trong đó tỷ lệ hoàn thành đúng hạn hồ sơ tổ chức và cá nhân đều đạt trên 97%.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để tiến tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 cũng như của cả năm 2022, Sở TN&MT tập trung hoàn chỉnh các nội dung dự thảo báo cáo, tờ trình để UBND tỉnh Đồng Nai trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai giữa năm 2022 và kỳ họp cuối năm 2022 đảm bảo thời gian theo quy định. Cùng với đó, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã ban hành; đồng thời, thực hiện những nhiệm vụ đột xuất theo phân công của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Đồng Nai và của Bộ TN&MT.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đồng Nai, nhất là các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 6/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022...

Về công tác quản lý đất đai, Sở TN&MT sẽ hoàn thành xây dựng Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2015) tỉnh Đồng Nai và gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm này lên Bộ TN&MT để thẩm định; tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các huyện, thành phố lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; đề nghị các huyện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023; thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở TN&MT Đồng Nai tập trung phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết; đường Vành đai 3; đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu...

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục thực hiện các giải pháp để duy trì các chỉ tiêu về môi trường đã đạt được theo Nghị quyết của Tỉnh ủy Đồng Nai; theo dõi các khu xử lý chất thải thực hiện triển khai các hạng mục xử lý chất thải sinh hoạt; theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc phân loại rác tại nguồn; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật; hoàn thiện Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mặt khác, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tham mưu xây dựng báo cáo năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tiếp tục tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đối với nhiệm vụ Đánh giá tổng thể mức độ ảnh hưởng từ hoạt động của cụm mỏ Tam Phước - Phước Tân đến môi trường và sông Buông, Sở TN&MT Đồng Nai gửi lấy ý kiến của Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên nước và tổng hợp các góp ý, trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng cường việc giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ tổ chức và cá nhân đúng và trước hạn; tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đảm bảo tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt 97% đối với tổ chức và 96,5% đối với cá nhân; hoàn thành rà soát phương án đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, phương án phân cấp thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 53 ngày 28/1/2022 của Sở TN&MT để trình UBND tỉnh Đồng Nai.

TƯỜNG TÚ