Bình Dương: Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 10:59, 05/04/2022

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường... trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Xác định nhiệm vụ

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho biết: Ngay từ đầu năm 2022, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao trong năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp với nhiều biến chủng mới, Sở TN&MT đã ban hành chương trình công tác năm 2022. Theo đó, Sở TN&MT đã xác định rõ tiến độ hoàn thành công việc cụ thể, mốc thời gian thực hiện và định lượng các chỉ tiêu, công việc cần thực hiện; đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện theo kế hoạch Sở TN&MT đã ban hành; kịp thời báo cáo, xin ý kiến đối với các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là tham mưu công tác lập quy hoạch tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT Bình Dương cũng đã tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện các giải pháp chuyển đổi số, hoàn thiện để tích hợp các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển Thành phố thông minh Bình Dương; đồng thời, Sở TN&MT còn đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính của Sở để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính được giải quyết theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.

“Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đã lập kế hoạch trong năm 2022; đẩy mạnh công tác tạo quỹ đất sạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

a1.-o.-su-gd-so-tn-mt-bd.jpg
Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư, nhất là các công trình, dự án trọng điểm tại địa phương và kịp thời kiến nghị, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; thực hiện các giải pháp đảm bảo tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới 0,25%, trong đo đạc và bản đồ dưới 0,5%”.

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Trong đó, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Sở, ngành liên quan và địa phương theo Quyết định số 2041 ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành, tập trung rút ngắn thời gian các khâu thẩm định mảnh trích đo, trích lục, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Kết quả thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số dự án, công trình trọng điểm đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, nhiều chính sách, hành lang pháp lý về đất đai mới đã được hình thành, đáp ứng sát hơn, hiệu quả hơn yêu cầu thực tiễn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói riêng cũng như công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Sở TN&MT Bình Dương đã họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) bằng hình thức trực tuyến cho 12 dự án; tham gia họp Hội đồng thẩm định ĐTM cấp Bộ và có ý kiến thẩm định 4 dự án; tham gia Hội đồng thẩm định và có ý kiến thẩm định báo cáo ĐTM bằng văn bản gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đối với 10 dự án; quản lý và vận hành 105 trạm quan trắc nước thải tự động, 33 trạm quan trắc khí thải tự động và đã được xác nhận kết nối số liệu để theo dõi; có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan về việc tăng cường công tác thu gom và xử lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm biến chủng mới Omicron của SARS-CoV-2.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục triển khai Đề án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất các vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”; “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu để đánh giá sức chịu tải và dự báo chất lượng nước các sông suối trên địa bàn tỉnh”; “Điều tra xác định danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh”; hoàn thiện Quy hoạch Tài nguyên nước và khoáng sản để tích hợp vào Quy hoạch chung của cả tỉnh; làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định 1985 về tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Triển khai giải pháp

Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương cho hay: Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT; tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số VII ngành TN&MT; tiếp tục tăng cường tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên và môi trường đã đăng ký; xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” năm 2022; phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2022 theo Chương trình phối hợp số 10-CTPH/BDVTU-STNMT ngày 25/3/2019.

a2.-tp-thong-minh-binh-duong.jpg

Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục thực hiện các kế hoạch gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ban hành Quyết định công bố các thủ tục hành chính được giải quyết theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; tham mưu sửa đổi Quy chế tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông và Quy chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng.

Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành TN&MT giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh gắn với xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương; tiếp tục tăng cường công tác bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; duy trì và đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động và vận hành ổn định, liên tục; tiếp tục thực hiện dự án Chỉnh lý tài liệu lưu trữ và Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2022.

Ngoài ra, Sở TN&MT Bình Dương sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất đai và Kế hoạch kiểm tra về tài nguyên nước, khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp năm 2022; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc đang xử lý và khẩn trương tham mưu ban hành Kết luận kiểm tra theo đúng quy định; tham gia đầy đủ các buổi tiếp dân tại Phòng tiếp dân của UBND tỉnh do lãnh đạo Sở TN&MT ủy nhiệm và tiếp dân tại Sở, xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại và yêu cầu của công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường... cho cộng đồng.

Trong đó, Sở TN&MT sẽ triển khai Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; triển khai in ấn các văn bản pháp luật tuyên truyền về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt và không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2024 - 2030; xây dựng tiêu chí môi trường để thực hiện Đề án “Công tác dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; trình và xin phê duyệt mạng lưới quan trắc giai đoạn 2021 - 2030.

Song song đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác lập quy hoạch tỉnh theo quy định; đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp tài liệu để thực hiện lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; phối hợp các nội dung liên quan đến lập Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai song song với việc lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh giao; tiếp tục kiểm tra, thẩm định nghiệm thu bản trích đo địa chính và mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác.

Tường Tú