Lạng Sơn: Bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022

Đất đai - Ngày đăng : 08:58, 16/03/2022

(TN&MT) - HĐND tỉnh Lạng Sơn vừa thông qua một số nghị quyết liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, hủy bỏ, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2022.

Theo đó, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bao gồm 2 dự án, tổng diện tích rừng chuyển mục đích là 3,635 ha, trong đó rừng phòng hộ là 1,075 ha, rừng sản xuất 2,560 ha.

received_344838483708267.jpeg
Ảnh minh họa

Thông qua Nghị quyết hủy bỏ, bổ sung Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022; hủy bỏ, bổ sung Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Cụ thể, hủy bỏ Danh mục dự án Khu dân cư phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan tại các Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 và Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh; Bổ sung Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, đối với 4 dự án, tổng diện tích đất 36,09ha; Bổ sung Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2022 theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, đối với 3 dự án, tổng diện tích đất 36,05ha.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng đã thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Cụm công nghiệp Đình Lập vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến năm 2025.

Hoàng Nghĩa