Tập trung hoàn thiện pháp luật quản lý hiệu quả nguồn nước

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 17:37, 11/03/2022

(TN&MT) - Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) cho biết, từ tháng 2/2022 đến nay, đơn vị đã nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch công tác, nổi bật là việc xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, dự án được giao.

Chú trọng xây dựng các văn bản pháp luật

Trong tháng 2, Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện dự thảo Báo cáo tài nguyên nước quốc gia (lần đầu) và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

anh-an-ninh-nguon-nuoc(1).jpg
Cục Quản lý tài nguyên nước tập trung xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, dự án được giao

Bên cạnh đó, trong tháng 2/2022, Cục tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 210-NQ/ĐU ngày 18/02/2022 của Đảng ủy Cục về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Cục tập trung thực hiện giám sát việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ, đến nay, 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày; thực hiện phân bổ nguồn nước hợp lý cho các mục đích sử dụng nước. Đồng thời, Cục đã chỉ đạo xây dựng và thường xuyên cập nhật thông tin mới vào Hệ thống phần mềm khai thác, sử dụng Bộ dữ liệu thủy văn và lưu vực sông trong công tác quản lý tài nguyên nước.

Bên cạnh đó, Cục tiếp tục tích cực triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên Hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục đảm bảo đồng bộ và đáp ứng mục tiêu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước.

Ngoài ra, Cục chỉ đạo thực hiện hoàn thiện hồ sơ bàn giao công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định Giấy phép đối với các công trình đã được Bộ cấp phép theo quy định; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;…

Đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm

Trong tháng 3/2022, Cục Quản lý tài nguyên nước chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022. Đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết số 210- NQ/ĐU ngày 18/02/2022 của Đảng ủy Cục về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

hinh-quan-trac-2.jpg

Lấy mẫu quan trắc nước mặt

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Cục là xây dựng hoàn thiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Cục đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng TNN, xả nước thải vào nguồn nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện bằng công nghệ tự động, trực tuyến.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý; thực hiện văn hóa công sở và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, của Cục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, điều hành công việc.

Tiếp tục triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; tăng cường triển khai sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử, chứng thực chữ ký số; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp 100% Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên Hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ đạo tiếp tục tăng cường quán triệt và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trong tháng 2/2022, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tiếp nhận và thẩm định 6 hồ sơ cấp phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trả kết quả đói với 7 thủ tục hành chính đảm đúng thời gian, quy trình theo quy định. Thực hiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính xử lý trên môi trường mạng.

Phương Anh