Quảng Nam: Quản lý chặt chất thải từ F0 điều trị tại nhà

Môi trường - Ngày đăng : 16:02, 01/03/2022

(TN&MT) - Để nâng cao hiệu quả quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn 1110 yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế và UBND các địa phương tăng cường quản lý chất thải đối với trường hợp mắc Covid-19.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh đối với các trường hợp F0 đang quản lý tại nhà trên địa bàn.

Đồng thời, hướng dẫn việc phân loại chất thải; Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

racquangnam.jpg
Thu gom rác thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và kiểm tra việc quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại mục 2, Công văn số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung quản lý chất thải trong giai đoạn hiện nay cho phù hợp, khi tỷ lệ mắc F0 và F0 điều trị tại nhà tăng cao để đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Võ Hà