Sở TN&MT Bến Tre: Phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội

Ngành TN&MT - Ngày đăng : 11:15, 08/02/2022

Năm 2021 với nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự nỗ lực quyết tâm, cùng với từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy để nâng cao năng lực, vai trò quản lý trong đơn vị, Sở TN&MT Bến Tre đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo Lãnh đạo Sở TN&MT Bến Tre, thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện tương đối tốt và ngày càng nâng cao hiệu quả. Ban Giám đốc Sở TN&MT thường xuyên quan tâm, đôn đốc, cải tiến việc thực hiện nhiệm vụ tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Đồng thời, Sở TN&MT thực hiện đúng các quy định về công khai các TTHC, phân công công chức, viên chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kịp thời, đúng quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bến Tre và kế hoạch đề ra; đặc biệt, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được chú trọng, đem lại sự hài lòng cho cá nhân và tổ chức.

Trong năm 2021, Sở TN&MT Bến Tre đã cung cấp tổng số 66/101 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trong đó, có 19/66 dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bao gồm các lĩnh vực: địa chất và khoáng sản, đất đai, đo đạc và bản đồ, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn.

so-tn-mt-ben-tre.jpg

Sở TN&MT Bến Tre có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Bên cạnh đó, Sở đã trình UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt 95 Quyết định liên quan đến các công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị an ninh, quốc phòng tỉnh thực hiện chuyển sang thuê đất theo Khoản 2, Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013.

Sở TN&MT, tham mưu công tác chỉ đạo, đánh giá thực hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện; triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đánh giá về kết quả thực hiện, ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre cho biết: Qua 1 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và lĩnh vực quản lý trọng tâm của ngành, Sở TN&MT Bến Tre đã từng bước củng cố, kiện toàn, tổ chức, bộ máy ngày càng hoàn thiện hơn đề nâng cao năng lực, vai trò quản lý trong đơn vị.

Trong đó, giải quyết đúng hạn, trước hạn các hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường, giao đất, cho thuê đất, đảm bảo chất lượng, tạo sự hài lòng của người dân và tổ chức; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã từng bước khắc phục những hạn chế, phát huy tối đa nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, dần chuyển từ “bị động ứng phó” sang “chủ động giải quyết”.

Song song đó, công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm hơn thông qua các nhiệm vụ, dự án đã và đang thực hiện. Đồng thời, chủ động phối hợp kiểm soát, phòng ngừa không để phát sinh các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quan trắc môi trường được thực hiện thường xuyên, định kỳ theo đúng quy định.

Ngoài ra, công tác quản lý đất đai có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai, tài nguyên, môi trường đều được xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Các nhiệm vụ thường xuyên được phân công thực hiện giải quyết hiệu quả, đa số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai theo tiến độ đề ra và đạt được thành quả nhất định.

Theo ông Bùi Minh Tuấn, năm 2022, Sở TN&MT sẽ tham mưu HĐND và UBND tỉnh Bến Tre ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường kịp thời; tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông, tập trung triển khai công tác cải cách TTHC, đảm bảo giải quyết hiệu quả, chất lượng; phát huy tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bạch Thanh