Triển khai Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Quyết định số 1970 của Thủ tướng Chính phủ

Môi trường - Ngày đăng : 07:00, 08/02/2022

Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV, Tổng Cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái vừa ký ban hành Nghị quyết số 296-NQ/ĐU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, ngày 25/9/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1970/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Chỉ thị của Ban Bí thư và Chiến lược đã đề ra các quan điểm, định hướng, nguyên tắc và nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, tăng cường quản lý Nhà nước về hoạt động KTTV; hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin dữ liệu, nâng cao năng lực công nghệ dự báo, cảnh báo KTTV; ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế về KTTV, phát triển ngành KTTV của Việt Nam có trình độ, năng lực tương đương các nước tiên tiến khu vực Châu Á.

Để tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy Tổng cục KTTV, các cấp ủy đảng trực thuộc đối với công tác KTTV, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục KTTV ban hành Nghị quyết về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, đơn vị, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đặc biệt là nâng cao năng lực quản lý Nhà nước lĩnh vực KTTV, dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng

Nghị quyết đề ra chủ trương và các giải pháp cụ thể. Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cấp lãnh đạo về công tác KTTV.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo các đơn vị trong Tổng cục KTTV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách; ưu tiên các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách, công tác dự báo, quan trắc, thông tin dữ liệu KTTV, coi đây là các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục phải thực hiện. Xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác KTTV.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn liền, đồng bộ với việc triển khai các văn bản Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, thi hành pháp luật về KTTV và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan tới hoạt động KTTV.

1.png
Nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác KTTV. Ảnh minh họa

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác KTTV. Cụ thể, Chi ủy Văn phòng Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, đầy đủ, sâu sắc những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong ngành KTTV để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTTV trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ sự phát triển bền vững; triển khai các giải pháp để thực hiện chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về KTTV cho các đối tượng phù hợp.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị tại địa phương đề cao và phát huy vai trò của công tác KTTV, giám sát biến đổi khí hậu gắn với thực hiện các nhiệm vụ ở các ngành, lĩnh vực và tại địa phương; phối hợp với chính quyền địa phương đề xuất lồng ghép thông tin, dữ liệu KTTV trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành và địa phương; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động KTTV để thu thập thông tin bí mật quốc gia, chống phá Đảng, Nhà nước.

Thứ ba, nâng cao năng lực, chất lượng công tác chuyên môn trong lĩnh vực KTTV. Theo đó, Chi ủy Vụ Quản lý mạng lưới KTTV lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quan trắc KTTV, các Đài KTTV khu vực và các đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc KTTV đảm bảo sự lồng ghép hiệu quả mạng lưới trạm quan trắc giữa các lĩnh vực trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, lấy mạng lưới KTTV làm nòng cốt trong tổng thể mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia; ưu tiên hiện đại hóa hoạt động quan trắc theo hướng tự động, phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng…

Chi ủy Trung tâm Thông tin và dữ liệu KTTV lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý dự báo KTTV, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin của Tổng cục KTTV; đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV tập trung; tận dụng hiệu quả thành tựu công nghệ 4.0 và đầu tư về công nghệ thông tin đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động thông suốt phục vụ kịp thời công tác dự báo và điều tra cơ bản KTTV.

Chi ủy Vụ Quản lý dự báo KTTV lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin và dữ liệu KTTV, các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến trong công tác dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV; Đảng ủy Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì phối hợp với các Đài KTTV khu vực, Đài KTTV tỉnh hoàn thiện phương pháp, quy trình dự báo, cảnh báo thiên tai, đẩy mạnh dự báo tác động, giám sát biến đổi khí hậu trong công tác dự báo KTTV của các đơn vị, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo, đặc biệt là thông tinvề nguy cơ xảy ra các hiện tượng KTTV nguy hiểm, bất thường có thể ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại về người, tài sản và môi trường với độ tin cậy, chính xác cao.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tập trung chú trọng đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác KTTV theo hướng hiện đại, đồng bộ, tự động hóa, tích hợp đa mục tiêu; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng phát triển mạng lưới quan trắc KTTV chuyên dùng; đẩy mạnh công tác điều tra, khảo sát KTTV để bổ sung số liệu phục vụ cảnh báo, dự báo thiên tai, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo sớm thiên tai, đặc biệt là bão, lũ lụt, sạt lở tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu.

anh-4.jpg
Nghị quyết yêu cầu nâng cao năng lực, chất lượng công tác chuyên môn trong lĩnh vực KTTV. Ảnh: Thanh Tùng

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về KTTV

Chủ trương và giải pháp thứ tư là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về KTTV. Cụ thể, Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục nghiên cứu rà soát, đề xuất và triển khai đề xuất hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn với đổi mới phương thức hoạt động theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên; phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị liên quan gắn với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị; xây dựng hoàn thiện Đề án vị trí việc làm phù hợp; tiếp tục đổi mới công tác quản lý cán bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ quan trắc viên bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chi ủy Văn phòng Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về KTTV; xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, đánh giá và đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động KTTV, giám sát biến đổi khí hậu và cơ chế, chính sách về KTTV đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Chi ủy Vụ Quản lý dự báo KTTV lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì phối hợp với Trung tâm Thông tin và dữ liệu KTTV và các đơn vị có liên quan xây dựng và đề xuất ban hành các văn bản quy định, cơ chế, quy chế theo thẩm quyền quy định về việc quản lý khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu quan trắc của mạng lưới trạm KTTV quốc gia và các trạm KTTV chuyên dùng; xây dựng quy định về sử dụng, chia sẻ và kết nối liên thông tin, dữ liệu KTTV giữa các cấp, các ngành và địa phương theo quy định; phát huy tiềm năng, thế mạnh của công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác KTTV phục vụ cho công tác quản lý của Tổng cục.

Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Đài KTTV khu vực thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác KTTV theo quy định, đặc biệt quan tâm người làm việc ở những vùng, địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm trong tổ chức triển khai các chương trình, hoạt động liên quan đến lĩnh vực KTTV.

Chi ủy Văn phòng Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan, các địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về KTTV.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện công tác KTTV

Giải pháp thứ năm là huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thực hiện công tác KTTV. Theo đó, Chi ủy Vụ Kế hoạch - Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị trong việc huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính; đề xuất đẩy mạnh kết hợp nguồn lực từ ngân sách nhà nước với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư hợp pháp khác cho công tác KTTV.

Chi ủy Vụ Kế hoạch - Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với Trung tâm Ứng dụng công nghệ KTTV, các Đài KTTV khu vực và các đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ, phạm vi quản lý đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động KTTV; phát triển mạnh thị trường dịch vụ KTTV đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực; triển khai một số sản phẩm, dịch vụ KTTV theo phương thức đối tác công - tư.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường kêu gọi và tranh thủ tối đa sự hỗ trợ về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, thông tin, kinh nghiệm của các nước tiên tiến thông qua đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong hoạt động quan trắc, dự báo KTTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

img_0092.jpg
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về KTTV. Ảnh: Thanh Tùng

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế về KTTV. Cụ thể, Chi ủy Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quan trắc, trao đổi thông tin, dữ liệu, dự báo KTTV và đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực, trình độ, tăng cường năng lực quan trắc, dự báo, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV và từng bước hiện đại hóa Ngành KTTV; chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế thông qua việc kêu gọi các chương trình, dự án đầu tư, tham gia các chương trình bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo của khu vực và thế giới nhằm tăng cường trao đổi thông tin, đào tạo cán bộ, huy động nguồn lực và tiếp nhận công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực KTTV.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết

Về tổ chức thực hiện, Nghị quyết yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện công tác thực tế của đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc gắn với trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại Mục II của Nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Chi ủy Văn phòng Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ trì tổ chức thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác KTTV; phối hợp với các đơn vị rà soát, đề xuất điều chỉnh bổ sung hoàn chỉnh các quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách lĩnh vực KTTV lồng ghép với việc thực hiện chương trình, kế hoạch KTTV có liên quan của Tổng cục; chủ trì phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Tổng cục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết báo cáo Đảng ủy Tổng cục theo quy định.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng cục có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1970/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tạo sự đồng thuận, nâng cao vai trò của công tác KTTV.

Thanh Tùng