Thanh Hóa: Xử lý chất thải y tế nguy hại đạt 100%

Môi trường - Ngày đăng : 15:04, 06/01/2022

(TN&MT) - Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid- 19 hoành hành, Thanh Hóa đã triển khai nghiêm túc Kết luận số 2073 -KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; kế hoạch thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển chất thải nguy hại; kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Tổ chức 05 lớp tập huấn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường...

Thanh niên tham gia vệ sinh để bảo vệ môi trường

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xử lý quyết liệt các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh các điểm ô nhiễm mới. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 81% (tăng 4%); Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 89% (tăng 4,4%); tỉ lệ chất thải y tế nguy hại, được thu gom xử lý đạt 100%.

Xây dựng kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh,...Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 82 hồ sơ báo cáo ĐTM và đề án cải tạo phục hồi môi trường. Chỉ đạo kiểm tra, giám sát môi trường 147 cơ sở đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; qua kiểm tra, giám sát, đã xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 46 đơn vị, số tiền phạt 5,63 tỷ đồng; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đình chỉ hoạt động 19 cơ sở sản xuất giấy vàng mã, bột giấy.

Văn Dũng