Thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT

Tài nguyên - Ngày đăng : 19:25, 23/12/2021

(TN&MT) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT diễn ra chiều ngày 23/12, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, tập thể lãnh đạo, cán bộ của Viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT, tạo sự đột phá trong công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu mới của ngành TN&MT và đất nước.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Xây dựng hiệu quả các chiến lược chính sách về TN&MT

Báo cáo tổng kết năm 2021, Phó Viện trưởng Viện CLCSTN&MT Mai Thanh Dung cho biết, Viện đã tích cực chú trọng nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách ngành TN&MT. Trong năm 2021, Viện tiếp tục thực hiện 1 đề tài cấp quốc gia; 15 đề tài cấp Bộ; 1 đề tài cấp cơ sở và 9 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Những đề tài lớn, mang tính cấp bách hiện nay đang được Viện chủ trì nghiên cứu là cơ sở nghiên cứu quan trọng, góp phần trong xây dựng chiến lược, chính sách phục vụ công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong công tác tham mưu, xây dựng chính sách, chiến lược về quản lý TN&MT, năm qua, Viện đã hoàn thiện và trình Bộ TN&MT trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị; Hoàn thiện Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Viện đã tích cực chủ động triển khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040; Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040,…;

Toàn cảnh Hội nghị

Tham gia xây dựng các nội dung văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, Viện là một đầu mối thực hiện nội dung liên quan đến chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp môi trường, tín dụng xanh, trái phiếu xanh, xử phạt vi phạm hành chính về chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên;…

Viện cũng đã chủ trì xây dựng và hoàn thành các báo cáo tổng kết phục vụ tổng kết các Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 20/1/2003 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2001 – 2010; 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020.

Tham gia xây dựng Báo cáo 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT xây dựng Kế hoạch hành động của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/1/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị; phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị có liên quan khác tổ chức triển khai xây dựng các báo cáo chuyên đề phục vụ cho Tổng kết thi hành Luật Đất đai và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI.

Cũng trong năm 2021, bên cạnh các hội thảo quốc tế Viện còn tổ chức các hội thảo khoa học, tọa đàm liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin trong quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tạo sức bật mới cho năm 2022

Với những kết quả đã đạt được năm 2021, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Viện. Theo Thứ trưởng, tập thể cán bộ Viện đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ liên quan đến xây dựng các văn bản, chiến lược, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước và của Bộ, đóng góp vào thành công chung của ngành TN&MT.

Bước sang năm 2022, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT cần tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chiến lược, chính sách TN&MT để đáp ứng yêu cầu mới của ngành và đất nước.

Theo đó, Viện cần ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ TN&MT giao; đón trước và đưa ra những phương hướng hợp lý, tạo sự đột phá trong công tác quản lý TN&MT của Bộ.

Thứ trưởng lưu ý, cán bộ của Viện cần đi sâu, nghiên cứu vào nội dung kinh tế tuần hoàn, công nghiệp môi trường, các công cụ kinh tế trong bảo vệ môi trường. Phát huy tối đa tiềm năng của nhân tố con người để bắt nhịp với cơ chế mới, tạo sức bật mới cho một thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ hơn.

Cùng với đó, cần thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng các, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và các nhiệm vụ dự án đã được Bộ giao để có luận cứ rõ ràng, tạo cơ sở vững chắc cho việc đề xuất hoàn thiện các chính sách quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường năng lực cán bộ thông qua tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy hơn nữa thế mạnh và kinh nghiệm trong huy động, quản lý các dự án hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng cũng đồng ý với nhiệm vụ năm 2022 mà Viện đã đề ra, đó là tập trung củng cố, tăng cường năng lực nội tại để huy động được nhiều nguồn lực, từ nhiệm vụ giao, đặt hàng của cơ quan cấp trên, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ cũng như sẵn sàng cung cấp dịch vụ ra bên ngoài, huy động tốt hơn các nguồn lực về hợp tác quốc tế.

Viện trưởng Viện CLCS TN&MT Nguyễn Đình Thọ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Viện CLCS TN&MT Nguyễn Đình Thọ thay mặt Lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ đối với Viện trong thời gian tiếp theo.

Theo Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ, trong năm 2022, Viện sẽ tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ xây dựng Đề án về thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ; Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040; xây dựng các nội dung văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020; nhiệm vụ về Tổng kết thi hành Luật Đất đai và Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XI và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác; chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn;....

Thủy Nguyễn