Quảng Bình: Lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022

Đất đai - Ngày đăng : 19:52, 28/11/2021

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.

Theo đó, để kịp thời triển khai việc lập kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai và các quy định hướng dẫn liên quan, ngày 25/11/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 2630/UBND yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, Dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định và chủ động bố trí kinh phí để thanh toán phần còn lại cho nhiệm vụ từ nguồn ngân sách địa phương (trừ phần hỗ trợ từ ngân sách tỉnh).

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành khẩn trương triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022.

Từ năm 2022, nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được bố trí kinh phí từ nguồn thu sử dụng đất trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cấp ngân sách theo phân cấp để các địa phương thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu, bố trí kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố theo đúng quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách, trong đó đối với kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2022, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố theo dự toán được duyệt.

Riêng năm 2021, tỉnh Quảng Bình là một trong những địa phương thực hiện Triển khai và Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm đầu tiến của cả nước.

Hồng Thiệu