Đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương

Môi trường - Ngày đăng : 06:14, 06/11/2021

(TN&MT) - Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2020 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 06/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT); Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực BVMT, Bộ TN&MT đã giao đơn vị chuyên môn là Tổng cục Môi trường nghiên cứu kinh nghiệm trong nước, quốc tế; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học liên quan xây dựng Bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh/thành phố.

Ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 182/BTNMT-TCMT ngày 14/01/2021 đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Bộ chỉ số năm 2020; Công văn số 3297/BTNMT-TCMT ngày 16/6/2021 đề nghị UBND các tỉnh bổ sung hồ sơ tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số năm 2020. Đồng thời, Bộ TN&MT cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) hướng dẫn Uỷ ban MTTQVN 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tổ chức điều tra xã hội học năm 2020 ở địa phương.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, sau khi nhận được các kết quả điều tra, đánh giá, Bộ TN&MT đã giao Tổng cục Môi trường với vai trò là Cơ quan thường trực liên tục trao đổi thông tin với các địa phương để hướng dẫn, rà soát, thẩm tra, đánh giá kỹ lưỡng từng chỉ số; thống nhất các nguyên tắc về phương thức lựa chọn, xử lý số liệu đánh giá.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã làm việc tập trung, thống nhất; kết quả phiên họp bảm đảm tính khách quan, khoa học, đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở kết quả đánh giá năm 2020 và báo cáo đề xuất của Cơ quan thường trực, Thứ trưởng đề nghị các Thành viên Hội đồng tham gia góp ý nhằm hoàn thiện hơn về nội dung Bộ chỉ số (các chỉ số thành phần; nội dung phiếu điều tra xã hội học; trọng số để tính điểm;…) và phương thức tổ chức thực hiện.

“Đây sẽ là cơ sở để Bộ TN&MT xem xét, điều chỉnh Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT để công tác đánh giá trong thời gian tới đáp ứng mục tiêu đề ra, đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời phản ánh trung thực, toàn diện kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường của địa phương trong giai đoạn hiện nay” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh./.

Tống Minh