Tập trung đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước các lưu vực sông

Tài nguyên nước - Ngày đăng : 13:06, 02/11/2021

(TN&MT) - Sáng 2/11, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã làm việc trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước, các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về việc triển khai nhiệm vụ về đánh giá sức chịu tải, phân vùng chất lượng nước và xác định dòng chảy tối thiểu trên các lưu vực sông.

Thứ trưởng Lê Công Thành giao Cục Quản lý tài nguyên nước tập trung rà soát, thống nhất với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai về nội dung, khối lượng của các nhiệm vụ đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, tạo được các kết quả đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm và hiệu quả, đầy đủ cơ sở khoa học thực tiễn trong mỗi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, thời gian qua, Cục đã đề xuất xây dựng các nhiệm vụ đánh giá sức chịu tải các nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia trên các lưu vực sông trên phạm vi toàn quốc và đã được Lãnh đạo Bộ TN&MT đồng ý giao cho Cục chủ trì.

Theo đó, đã xác định tổng gồm 13 nhiệm vụ, trong đó, Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì 9 nhiệm vụ và Tổng cục Môi trường chủ trì 4 nhiệm vụ. Cục Quản lý tài nguyên nước đã mời Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Viện Khoa học tài nguyên nước phối hợp thực hiện, trong đó, thống nhất phân công thực hiện.

Toàn cảnh họp trực tuyến

Cụ thể, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ chức thực hiện trên 3 lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Ba và Srêpok. Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện trên 5 lưu vực sông Hồng - Thái Bình, lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, sông Sê San và sông Cửu Long. Viện Khoa học tài nguyên nước thực hiện trên 1 lưu vực sông Trà Khúc. Tổng cục Môi trường thực hiện trên các lưu vực sông Cầu, Nhuệ Đáy, sông Đồng Nai và sông Vũ Gia - Thu Bồn.

Sông Hồng nhìn từ trên cao

Tính đến nay, đã có 12/13 nhiệm vụ đã được phê duyệt, Cục Quản lý tài nguyên nước thực hiện 3/3 nhiệm vụ; Trung tâm Quy hoạch thực hiện 5/5 nhiệm vụ; Viện Khoa học tài nguyên nước thực hiện 1 nhiệm vụ; Tổng cục Môi trường đã phê duyệt nhiệm vụ cho 3/4 lưu vực sông gồm: sông Cầu, Nhuệ Đáy, sông Đồng Nai. Riêng nhiệm vụ lưu vực sông Vũ Gia - Thu Bồn sẽ triển khai phê duyệt trong năm 2022.

Nội dung thực hiện chủ yếu gồm: Đề cương được duyệt đã phân đoạn sông để thiết kế khối lượng; thu thập, tổng hợp thông tin số liệu; điều tra bổ sung: Nguồn ô nhiễm (diện điểm); công trình khai thác sử dủng; lấy mẫu phân tích mẫu; đo đạc dòng chảy; xác định dòng chảy nhỏ nhất (sử dụng phương pháp mô hình; kết quả đo trực tiếp); đánh giá sức chịu tải nguồn nước; xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt lưu vực sông; xây dựng báo cáo tổng kết; hồ sơ kết quả dự án; công bố khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải.

Phương Anh